Blir fri

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Oslo kom­mu­ne øns­ket å sik­re seg ene­rett til å tje­ne pen­ger på de kjen­te Gus­tav Vi­ge­land-skulp­tu­re­ne Sinna­tag­gen og Mo­no­lit­ten, men tap­te kam­pen. Klage­nemn­da for in­du­stri­el­le ret­tig­he­ter har for­kas­tet kla­gen fra Oslo kom­mu­ne. Der­med er det nå fritt fram for hvem som helst å lage ko­pi­er av skulp­tu­re­ne som står i Vi­ge­lands­par­ken i Oslo, iføl­ge NRK. – Både kunst­ne­ren Gus­tav Vi­ge­land og Vi­ge­lands­an­leg­get må an­ses å til­hø­re vår fel­les kul­tur­arv, skri­ver Klage­nemn­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.