Sandnes på bunn i bygge­sa­ker

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ju­lie Tere­sa Ol­sen ju­lie.tere­sa.ol­sen@af­ten­bla­det.no

SANDNES: Bygge­saks­av­de­lin­gen i Sandnes bru­ker i snitt 77 da­ger på or­di­na­ere bygge­sa­ker, mens lands­gjen­nom­snit­tet er 38 da­ger. 6 av 10 pro­fe­sjo­nel­le ak­tø­rer er mis­for­nøyd med saks­be­hand­lin­gen.

En rapport fra Ro­ga­land re­vi­sjon slår fast at det står dår­lig til både med saks­be­hand­lings­tid og til­fred­se kun­der hos bygge­saks­av­de­lin­gen i Sandnes kom­mu­ne. I til­legg har kom­mu­nen gått glipp av minst 1,5 mil­lio­ner kro­ner i ge­byr­inn­tek­ter si­den 2010. Da er ikke tal­le­ne for 2014 og 2015 tatt med. Kun­den må ikke be­ta­le ge­byr når kom­mu­nen over­skri­der de lov­mes­si­ge tids­fris­te­ne.

Det er spe­si­elt na­e­rings­li­vet som er mis­for­nøyd med saks­be­hand­lin­gen. En spørre­un­der­sø­kel­se vi­ser at kun 45,2 pro­sent av fore­ta­ke­ne som har va­ert i kon­takt med kom­mu­nen er for­nøyd med be­hand­lin­gen av sin sak. Na­e­rings­li­vet er minst for­nøyd med er saks­be­hand­lings­tid, for­ut­sig­bar­het, saks­gang og kva­li­tet i saks­be­hand­lin­gen.

In­gen god ny­het for en by i stor vekst som plan­leg­ger for en stor­stilt ut­vik­ling de kom­men­de åre­ne. 82,3 pro­sent av pri­vat­per­soner sva­rer imid­ler­tid at de er for­nøy­de.

Man­dag var rap­por­ten fra Ro­ga­land re­vi­sjon til be­hand­ling i by­sty­ret. Po­li­ti­ker­ne var ikke nå­di­ge i sine kom­men­ta­rer.

Am­bi­sjo­ner om 30 da­ger

– Vi har et ser­vice­nivå som ver­ken ad­mi­ni­stra­sjon el­ler po­li­ti­ke­re kan va­ere stol­te av. Vi må job­be inn en kul­tur for å bru­ke sunn for­nuft. Rap­por­ten for­tel­ler oss at vi le­ve­rer svakt og at vi har et svakt om­døm­me, sa To­re Martinsen (Frp).

– Det er mye som skjer i Sandnes, men ikke akku­rat in­nen­for det som hand­ler om bygge­sak. Vi had­de som mål å bli best, men det­te må jo kal­les sam­ling i bunn. Skade­virk­nin­ge­ne av treg saks­be­hand­ling kan va­ere sto­re for na­e­rings­li­vet. Det­te vi­ser at det ikke er nok med po­li­tis­ke am­bi­sjo­ner, sa Leiv Rune Mjøls­nes (H), og vis­te til at for­mann­ska­pet i 2011 ved­tok at saks­be­hand­lings­ti­den ikke skul­le over­sti­ge 30 da­ger.

Kom­mu­nens an­del av bygge­sa­ker med saks­be­hand­lings­tid ut­over de lov­mes­si­ge tids­fris­ter er i 2016 sva­ert høy sam­men­lig­net med gjen­nom­snit­tet for and­re kom­mu­ner, skri­ver Ro­ga­land re­vi­sjon rap­por­ten.

I 2016 var saks­be­hand­lings­ti­den i snitt 77 da­ger for or­di­na­ere bygge­sa­ker (12 uker).

Kom­mu­nens re­gist­re­ring fra 1. sep­tem­ber i år vi­ser om­trent sam­me bil­det som i 2016, men det er en li­ten for­bed­ring fra året før.

Råd­man­nen lo­ver bed­ring

– For­ut­sig­bar­he­ten er ikke på plass. Spørs­må­let er hvor­for vi ikke har klart det. Man­ge opp­le­ver at kom­mu­nen er mest opp­tatt av mu­li­ge pro­blem­stil­lin­ger, iste­den­for å se hvor langt det er mu­lig å kom­me in­nen­for gjel­den­de re­gel­verk. Vi tren­ger en løs­nings­ori­en­tert kul­tur, sa Mar­tin S. Hå­land (Sp).

Råd­mann Bo­dil Sivertsen inn­røm­met at kom­mu­nen har mye å ta tak i.

– Det har blitt sagt at vi må skjer­pe oss. Det er vans­ke­lig å ikke va­ere enig. Pro­ses­sen må bli bed­re. Ar­bei­det er al­le­re­de i gang. Vi er i dia­log med fir­ma­er som job­ber med sto­re bygge­søk­na­der for å fin­ne ut hvor det­te stop­per. Vi må kom­me tet­te­re på de pro­fe­sjo­nel­le ak­tø­re­ne, som er de som er mest mis­for­nøyd. Vi skal bli bed­re på det­te, lo­vet Sivertsen i by­sty­ret.

I 2015 star­tet en stor om­or­ga­ni­se­ring av bygge­saks­av­de­lin­gen. Den ble blant an­net or­ga­ni­sert med seks team un­der bygge­sak og tre team un­der til­syn. Må­let var å bli blant de bes­te i lan­det på saks­be­hand­ling. Men slik gikk det ikke. I de­sem­ber 2016 be­stil­te kon­troll­ko­mi­te­en en rapport for å fin­ne ut hvor­dan det har gått etter om­or­ga­ni­se­rin­gen i 2015.

Må set­te inn til­tak

Rap­por­tens ho­ved­kon­klu­sjon er at må­le­ne med om­or­ga­ni­se­rin­gen stort sett er opp­nådd, men at den har gått på be­kost­ning av saks­be­hand­lings­ti­de­ne, mis­for­nøy­de bru­ke­re og for­ut­sig­bar­het i saks­be­hand­lin­gen.

Ro­ga­land re­vi­sjon gir føl­gen­de råd til kom­mu­nen: y Kom­mu­nen bør re­du­se­re saks­be­hand­lings­ti­de­ne for bygge­sa­ker. Det­te gjel­der spe­si­elt for or­di­na­ere bygge­sa­ker (12 ukers sa­ker) for der­igjen­nom også å re­du­se­re ge­byr­ta­pet. y Kom­mu­nen bør set­te inn til­tak som kan styr­ke bygge­saks­be­hand­lin­gen. y Kom­mu­nen bør sik­re at ge­byr­ta­pe­ne ikke på­vir­ker selv­kost­regn­ska­pet y Kom­mu­nen bør inn­til vi­de­re til­bake­føre noe ka­pa­si­tet fra til­syn til bygge­sak for å få re­du­sert saks­be­hand­lings­ti­de­ne (spe­si­elt for 12 ukers sa­ker)

Vi er i dia­log med fir­ma­er som job­ber med sto­re bygge­søk­na­der for å fin­ne ut hvor det­te stop­per. Vi må kom­me tet­te­re på de pro­fe­sjo­nel­le ak­tø­re­ne, som er de som er mest mis­for­nøyd. Vi skal bli bed­re på det­te.

Råd­mann Bo­dil Sivertsen til by­sty­ret

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.