Go­liat-presset øker på Ter­je Sø­vik­nes

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Tor Gun­nar Toll­ak­sen tor.gun­nar.toll­ak­sen@af­ten­bla­det.no

STOR­TIN­GET: Både SV og Ap etter­ly­ser kla­re svar på Go­liats lønn­som­het fra olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes (Frp).

– Vi har fort­satt ikke fått svar på spørs­må­let om når, el­ler om, sta­ten kom­mer til å tje­ne pen­ger på Go­liat-ut­byg­gin­gen, sier SVs Lars Halt­brek­ken i Stor­tin­gets ener­gi- og miljø­ko­mi­té til Af­ten­bla­det.

SV har tid­li­ge­re ym­tet fram­på å ta sa­ken di­rek­te til kon­trollog kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en, men før det blir ak­tu­elt, skal Go­liat­spørs­mål for­ank­res i ener­gi- og miljø­ko­mi­te­en.

Halt­brek­ken un­der­stre­ker at sa­ken er al­vor­lig og han kom­mer til å føl­ge sa­ken vi­de­re. Det­te gjel­der også sik­ker­hets­for­hol­de­ne på platt­for­men.

Ap sav­ner svar

Både han og parti­kol­le­ga Heik­ki Holm­ås send­te tid­li­ge­re i høst spørs­mål til olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes som gikk på Go­liats lønn­som­het. Til Holm­ås svar­te Sø­vik­nes på når fel­tet vil­le bli lønn­somt for ope­ra­tør Eni. Her opp­ga han først 2019, men kor­ri­ger­te se­ne­re til 2022.

Til Halt­brek­ken svar­te mi­nis­te­ren også at de­par­te­men­tet ikke gjør be­reg­nin­ger av hvor­dan en­kelt­felt på­vir­ker det en­kel­tes sel­skap sine skatte­be­ta­lin­ger over tid.

Aps Espen Barth Eide sier det er to spor som gjør Go­liat-sa­ken spe­si­ell. Det ene er spørs­må­let om sik­ker­he­ten rundt drif­ten, det and­re går på Go­liats lønn­som­het for sta­ten.

– Førs­te opp­git­te info er kor­ri­gert, men nå er det vik­tig at det kom­mer or­dent­li­ge tall på det­te. I dag er det ster­ke­re krav fra sam­fun­net om å vite når ut­byg­gin­ger off­shore ge­ne­relt blir lønn­som­me for sta­ten enn det var for 10 og 20 år si­den. Det­te hand­ler også om til­lit, sier Espen Barth Eide.

Han me­ner Olje- og energi­de­par­te­men­tet må ta sa­ken på det størs­te al­vor. Han pre­si­se­rer at vik­ti­ge spørs­mål er stilt, uten at de er til­strek­ke­lig be­svart.

-Al­vor­lig, me­ner Bel­lo­naHe­ge Hauke­land Lia­dal, Ap, kom­mer igjen til å stil­le spørs­mål til Sø­vik­nes for å få klar­het i be­reg­ning av lønn­som­het på Go­liat-fel­tet og hvor­vidt om hans opp­git­te års­tall 2022 er kor­rekt.

– Be­reg­nin­ge­ne er fullt mu­li­ge å få til, og det er fram­står noe usik­kert når mi­nis­te­ren har gitt så uli­ke tall for både når vi kan for­ven­te å ha lønn­som­het og hvor­vidt den­ne be­reg­nin­gen er dob­belt­sjek­ket i de­par­te­men­tet, sier Hauke­land Lia­dal til Af­ten­bla­det.

I en e-post­kor­re­spon­dan­se mel­lom Eni og Olje- og energi­de­par­te­men­tet, OED, kom det fram fra Eni at lønn­som­het for sel­ska­pet vil­le skje i 2019, se­ne­re ble det kor­ri­gert til 2022. Etter å ha gjen­nom­gått e-pos­ter mel­lom de­par­te­men­tet og Eni, me­ner Fre­de­ric Hau­ge i Bel­lo­na at det var de­par­te­men­tet selv som for­søk­te å på­vir­ke Eni til å fram­stil­le pro­sjek­tet som mer lønn­somt enn det i vir­ke­lig­he­ten er.

Han me­ner at de­par­te­men­tets for­kla­ring om at det drei­de seg om en mis­for­stå­el­se om lønn­som­het før el­ler etter skatte­kost­nad, uan­sett er kri­tikk­ver­dig.

– Det­te drei­er seg om in­kom­pe­tan­se el­ler ma­ni­pu­la­sjon. Beg­ge de­ler er like al­vor­li­ge, sier Hau­ge.

Et no­tat som øko­nomi­pro­fes­sor Knut Ei­nar Ro­sen­dahl ved Nor­ges mil­jø- og bio­vi­ten­ska­pe­li­ge uni­ver­si­tet tid­li­ge­re har gjort for Bel­lo­na, vi­ser at sta­ten kan gå 12 mil­li­ar­der i minus for Go­liat-fel­tet.

– Regne­styk­ket er imid­ler­tid snilt, på­pe­ker Fre­de­ric Hau­ge som fryk­ter at Go­liat-pro­sjek­tet vil ende opp en­da ver­re for sta­ten.

Det­te drei­er seg om in­kom­pe­tan­se el­ler ma­ni­pu­la­sjon. Beg­ge de­ler er like al­vor­li­ge.

Fre­de­ric Hau­ge, Bel­lo­na

HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

Olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes, Frp, har ikke svart til­strek­ke­lig om sta­ten vil tje­ne pen­ger på Go­liat-fel­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.