Sku­le blir sko­le

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ove Heims­vik ove.heims­vik@af­ten­bla­det.no

ORSTAD: Tal­let på skole­ele­ver som har ny­norsk som ho­ved­mål kry­per sta­dig ned­over i Ro­ga­land. Man­dag ved­tok Klepp kom­mune­sty­re at bok­mål er­stat­ter ny­norsk som ho­ved­mål­form ved Orstad sku­le.

– Før det­te had­de 89 sko­ler i Ro­ga­land ny­norsk som ho­ved­mål­form. Nå er det 88, kon­sta­te­rer Mag­ne Vig­go Høy­land, styre­le­der i Ro­ga­land mål­lag.

Han er, na­tur­lig nok, ikke be­geist­ret over ved­ta­ket i Klepp.

–Jeg li­ker det ikke, men re­spek­te­rer re­sul­ta­tet av av­stem­nin­gen, sier Høy­land.

I folke­av­stem­nin­gen som ble holdt i for­bin­del­se med stor­tings­val­get 11. sep­tem­ber, stem­te 506 per­soner for bok­mål, 351 for ny­norsk; 59 pro­sent for bok­mål, 41 pro­sent for ny­norsk. Opp­slut­nin­gen om av­stem­nin­gen var bare 50 pro­sent.

Ny­nors­ken på re­tur

Tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå for pe­rio­den fra og med 2002 til og med 2016 vi­ser at ny­nors­ken er på for­sik­tig re­tur i Ro­ga­land og de and­re tre vest­lands­fyl­ke­ne.

I pe­rio­den er den pro­sent­vise ned­gan­gen i an­tall ele­ver slik: y Ro­ga­land: 11,8. y Horda­land: 11,2. y Sogn og Fjor­da­ne: 8,5. y Mø­re og Roms­dal: 12,7.

Vi har ikke sam­men­holdt tal­le­ne med folke­tall­sut­vik­lin­gen i fyl­ke­ne i pe­rio­den.

Fle­re mel­der seg inn Sta­ti­stik­ken til tross, le­de­ren i Ro­ga­land mål­lag, Mag­ne Vig­go Høy­land, me­ner ny­nors­ken er i ferd med å få en ny re­nes­san­se.

– Jeg sy­nes det vir­ker som in­ter­es­sen er sti­gen­de. Vi i mål­la­get er mer syn­li­ge ute og vi opp­le­ver at fle­re mel­der seg inn. På lands­plan har med­lems­tal­let økt med rundt 1000 og i Ro­ga­land har vi fått rundt 100 fle­re med­lem­mer i år. Nå er vi om­kring 1200 med­lem­mer i fyl­ket, opp­ly­ser Høy­land.

– Hva tror du er år­sa­ken?

– Jeg tror kom­mune­re­for­men har vek­ket mål­fol­ket. Det vir­ker som re­for­men har gjort folk mer opp­tatt av hvor de kom­mer fra – av iden­ti­tet. Og der kom­mer mål­for­men inn, me­ner Høy­land.

Orstad sku­le blir Orstad sko­le Klepp har 2706 ele­ver i grunn­sko­len. Ny­nors­ken står fort­satt ster­kest i kom­mu­nen, 60 pro­sent av ele­ve­ne har ny­norsk som ho­ved­mål. Or­re sku­le, Vass­hus sku­le og Horpe­stad sku­le er alle rene ny­norsk-bas­tio­ner.

Orstad sku­le, der­imot, skal nå ta ned bok­sta­ven U fra veg­gen og hen­ge opp en O i ste­det. Sku­le blir sko­le. Selv om in­gen i Klepp kom­mu­ne har vur­dert den bi­ten ennå, når Af­ten­bla­det rin­ger. – Det tror jeg in­gen har tenkt på. Jeg må høre med råd­man­nen. Men det er jo en na­tur­lig kon­se­kvens av ved­ta­ket om mål­form. Takk for tip­set, sier Trond Roy Pe­der­sen, kom­mu­nal­sjef for sku­le og barne­hage i ny­norsk­kom­mu­nen.

For­enk­ler drif­ten

End­rin­gen i mål­form vil ikke på­vir­ke drif­ten på Orstad over nat­ta. Men på sikt blir det end­rin­ger.

–Når vi nå får bok­mål som ho­ved­mål, be­tyr det at minst ti ele­ver som be­gyn­ner i førs­te klas­se nes­te høst må kre­ve å få un­der­vis­ning på ny­norsk fra skole­start, for at det skal bli opp­ret­ta en egen ny­norsk-klas­se. Hvis det er faer­re enn ti som kre­ver det­te, får de bok­mål som ho­ved­mål­form her. Al­ter­na­tivt blir de til­budt plass ved en an­nen sko­le i kom­mu­nen, sier rek­tor Jan Ha­rald Forsmo ved Orstad sku­le.

Skif­tet av mål­form vil også føre til at det blir faer­re grup­per og enk­le­re drift ved sko­len.

JAN INGE HAGA

Rek­tor Jan Ha­rald Forsmo ser fram til bed­re ut­nyt­tel­se av res­sur­se­ne, når Orstad sku­le nå blir Orstad sko­le og det etter hvert blir faer­re gruppe­inn­de­lin­ger ved sko­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.