Op­ti­mis­men er til­ba­ke i Dub­lin

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Je­sper Tho­bo-Carl­sen Af­ten­bla­det/Po­li­ti­ken

SNU­OPE­RA­SJON: Gode ti­der er til­ba­ke i Dub­lin, og brexit kan ska­pe en­da mer bu­si­ness. Men å mis­te den åpne gren­sen til Stor­bri­tan­nia kan gjø­re vondt på den irs­ke lands­byg­da.

Dans­ke fot­ball­fans mer­ket at de kom til en kjøpe­sterk by da de kjøp­te svarte­børs­bil­let­ter til lands­kam­pen i Dub­lin i går.

I Dub­lin er det nem­lig full fart for­over. Kamp­bil­let­ter på svarte­bør­sen kos­tet inn­til 5.000 kro­ner, iføl­ge The Irish Ti­mes. En per­son tvit­ret histo­ri­en vi­de­re med or­de­ne: «We’re back, baby!!» – Vi er til­ba­ke.

Den lil­le ny­he­ten om de dyre fot­ball­bil­let­te­ne skri­ver seg nem­lig inn i den sto­re for­tel­lin­gen om den gjen­reis­te irs­ke øko­no­mi­en. Med emne­k­nag­gen «#Cel­ticPho­enix» de­ler irer små og sto­re tegn på at den dype øko­no­mis­ke kri­sen som ram­met Ir­land etter fi­nans­kri­sen i 2008 ikke bare er over, men er av­løst av en ny boom. At fes­ten er til­ba­ke.

No­en tvit­ret et bil­de av tre Bent­ley-er på rad på vei mot luft­hav­nen. En an­nen har tvit­ret om et spa-bad til salgs for drøyt 75.000 kro­ner. En tred­je for­tel­ler om en lang kø på fly­plas­sen med irs­ke bok­se­fans på vei til Las Ve­gas for å føl­ge den lo­ka­le bok­se­hel­ten. «Vi er til­ba­ke, ka­rer», tvit­rer en an­nen be­geist­ret.

Fra farm til phar­ma

Ire­ne har nem­lig va­ert der før. Fra midt­en av 1990-åre­ne ble det tra­di­sjo­nelt så nøy­som­me jord­bruks­lan­det med de grøn­ne en­ge­ne og de man­ge sau­ene på kort tid trans­for­mert av enor­me uten­lands­ke in­ves­te­rin­ger og et eks­plo­de­ren­de bo­lig­mar­ked. Det øko­no­mis­ke opp­svin­get ble kjent som den kel­tis­ke ti­ge­ren, og opp­gra­der­te Ir­land fra «farm til phar­ma». Fra søv­nig og ana­log pub­kul­tur til gour­met­mat og champagne­ba­rer.

For­bruks­boom­en stil­net imid­ler­tid brått med fi­nans­kri­sen. Plut­se­lig sto det klart at man­ge irer had­de blitt vel­stå­en­de på å sel­ge hus til hver­and­re. Man­ge kjø­pe­re sto igjen med gjeld. Nå pe­ker alle kur­ver igjen opp­over. Den nye øko­no­mi­en har fått kjaele­nav­net «den kel­tis­ke fø­niks», for­di den i lik­het med fa­bel­fug­len rei­ser seg fra as­ken.

Kran­in­dek­sen på 79

I Dub­lin er veks­ten godt synlig. I avi­sen The Irish Ti­mes tel­ler jour­na­lis­te­ne hver måned hvor man­ge bygge­kra­ner de kan se fra vin­du­ene i 7. eta­sje av avi­sens ho­ved­kon­tor. 1. no­vem­ber tal­te de 79. Det var 9 fle­re enn må­ne­den før. Det var over dob­belt så man­ge som da de be­gyn­te å tel­le 1. fe­bru­ar 2016.

Den øko­no­mis­ke sta­ti­stik­ken sier det sam­me. Det er bare fem år si­den den irs­ke ar­beids­løs­he­ten top­pet seg med 15 pro­sent. EU og Det in­ter­na­sjo­na­le penge­fon­det måt­te red­de Ir­land med en hjelpe­pak­ke, og man­ge irer gjor­de som for­fed­re­ne sine og emi­grer­te.

I dag er ut­vand­rin­gen igjen snudd til inn­vand­ring. Ar­beids­løs­he­ten lig­ger på 6 pro­sent. I fjor voks­te øko­no­mi­en i Ir­land ras­ke­re enn i noe an­net land i euro­so­nen, og den irs­ke sen­tral­ban­ken har he­vet årets pro­gno­se til 4,9 pro­sent.

Både Miche­lin-res­tau­ran­te­ne i Dub­lin og luk­sus­ar­ran­ge­men­te­ne ved det tra­di­sjo­nel­le heste­vedde­lø­pet Gal­way Races blir ut­solgt om­trent like raskt som un­der den kel­tis­ke ti­ge­ren, skrev avi­sen The Guar­di­an ny­lig.

Byg­ger høyt

Ved hav­nen i Dub­lin er ar­bei­de­re i ferd med å byg­ge by­ens høy­es­te byg­ning til blant and­re bank­fol­ke­ne fra JP Mor­gan, i et om­rå­de som al­le­re­de hu­ser ho­ved­kvar­te­rer for Goog­le, Face­bo­ok og Airbnb. Den irs­ke jo­jo­en su­ser opp­over igjen.

Det mer­ker også en elek­tri­ker som un­der for­ri­ge boom had­de 14 an­sat­te i fir­ma­et, som alle ble spar­ket un­der kri­sen. Nå har han igjen 6 an­sat­te og så mye jobb han øns­ker, for­kla­rer han til The Guar­di­an.

Hus­pri­se­ne øker så­pass raskt at folk ri­ver ned alt og byg­ger nytt. Igjen.

– Men hva med det nes­te krak­ket? Det er som om vi ikke blir klo­ke­re, sier elek­tri­ke­ren som opp­trer ano­nymt av hen­syn til kun­de­ne sine.

SHAWN POGATCHNIK / AP-FOTO SCANPIX

Heise­kra­ne­ne rei­ser ny bygg i hope­tall i Dub­lin for ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.