Vi må kun­ne ha en åpen dis­ku­sjon

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ole Hen­rik Elle­stad Med­lem av Klim­area­lis­te­nes vi­ten­ska­pe­li­ge råd Hans Kon­rad John­sen Med­lem av Klim­area­lis­te­nes vi­ten­ska­pe­li­ge råd Mar­tin Hov­land Med­lem av Klim­area­lis­te­nes vi­ten­ska­pe­li­ge råd

KLIMASAKEN: Kan­skje mo­der­ne «klima­vi­ten­skap» drei­er seg mer om re­li­gion enn fak­tisk og aer­lig, vi­ten­ska­pe­lig kunn­skap?

Først en stor takk til jour­na­list Jone Øste­bø og Stavanger Af­ten­blad for en grun­dig og ba­lan­sert gjen­nom­gang av hva den fag­li­ge klima­de­bat­ten hand­ler om (28. okt.: «Sty­rer vi va­e­ret med bi­len, – el­ler gjør na­tu­ren det selv?»). Den­ne grun­di­ge ar­tik­ke­len på hele 14 ka­pit­ler bur­de bli ob­li­ga­to­risk les­ning for alle lan­dets po­li­ti­ke­re.

Må dis­ku­te­res åpent

For­hol­det mel­lom men­neske­skap­te og na­tur­li­ge bi­drag til klimaendringer er en helt selv­føl­ge­lig vi­ten­ska­pe­lig pro­blem­stil­ling. Alle vi­ten­ska­pe­li­ge spørs­mål må kun­ne dis­ku­te­res åpent blant de som me­ner å ha kom­pe­tan­se på om­rå­det. Det­te er helt van­lig in­nen alle om­rå­der av vi­ten­ska­pen, men kan kan­skje end­res med det po­li­tis­ke inn­hol­det, som i klima­vi­ten­ska­pen. Øste­bø for­mid­ler in­for­ma­sjon fra uli­ke fag­om­rå­der med re­le­vans for for­stå­el­se av kli­ma. Dis­se på­pek­te også no­en av svak­he­te­ne i IPCCs hy­po­te­ser og at ef­fek­ten av CO2 er vel­dig over­dre­vet – slik det fak­tisk ob­ser­ve­res.

Øste­bøs vi­ten­ska­pe­li­ge til­na­er­ming står i sterk kon­trast til kri­tik­ken som nå kom­mer fra to aka­de­mi­ke­re fra Uni­ver­si­te­tet i Stavanger (Af­ten­bla­det 8. nov: «De egent­li­ge klimare­bel­le­ne» av pro­fes­sor i miljø­his­to­rie Finn A. Jør­gen­sen og ama­nu­en­sis i na­tur­fags­di­dak­tikk Fro­de Skar­stein, beg­ge fra UiS.

Mang­ler kunn­skap

Jør­gen­sen og Skar­stein de­mon­stre­rer dess­ver­re gjen­nom sin ar­gu­men­ta­sjon at de ikke har noe sa­er­lig kunn­skap in­nen vi­ten­skaps­te­ori. De hev­der i rea­li­te­ten at det ikke er lov å kom­me med fag­li­ge mot­ar­gu­men­ter for­di så man­ge er eni­ge om at klima­spørs­må­let er av­gjort.

Om de had­de tatt seg tid til å stu­de­re noe vi­ten­skaps­te­ori, for ek­sem­pel Per Ar­ne Bjør­kums bok: «An­ner­le­des­ten­ker­ne – krea­ti­vi­tet i vi­ten­ska­pens his­to­rie» (4. ut­ga­ve 2016), vil­le de sett at det så å si ald­ri har no­en ver­di å støt­te seg på hva fler­tal­let me­ner i vi­ten­ska­pe­li­ge spørs­mål. Vi­ten­skap skil­ler seg fra re­li­gion (og po­li­tikk) ved at en be­nyt­ter de vi­ten­ska­pe­li­ge prin­sip­per om hy­po­te­ser, tes­ting av dis­se og fal­si­fi­se­ring. En støt­ter seg ikke på hva fler­tal­let tror de vet. Hvis en vi­ten­ska­pe­lig hy­po­te­se skal lede til at en ob­ser­ve­rer A, og det vi­ser seg at en ob­ser­ve­rer B, så er hy­po­te­sen feil og må for­kas­tes.

Ser bort fra feil og mang­ler

Det er på­pekt en rek­ke feil og mang­ler i den grunn­leg­gen­de vi­ten­ska­pen rundt CO2s virk­ning på kli­ma­et. Det­te vel­ger man­ge klima­fors­ke­re å se bort fra. Klima­spørs­må­let skil­ler seg der­for fra alle and­re vi­ten­ska­pe­li­ge om­rå­der ved at ab­so­lutt alle ob­ser­va­sjo­ner sies å pas­se med teori­en.

For ek­sem­pel har det va­ert hev­det at uva­e­ret Iri­na som ram­met kys­ten av Texas i høst, var et ty­pisk ek­sem­pel på men­neske­skap­te klimaendringer. «Når ha­vet blir var­me­re, så opp­står det sli­ke stor­mer». Fak­tum er at da Iri­na opp­sto i At­lan­te­ren så var havtem­pe­ra­tu­ren der to gra­der kal­de­re enn det som er van­lig for sli­ke stor­mer. Det er der­for tro­lig at for­kla­rin­gen på Iri­na var en an­nen.

Fag­per­sone­ne som Jør­gen­sen og Skar­stein vel­ger å se bort fra, frem­mer sine syns­punk­ter ut fra an­ven­del­sen av vi­ten­ska­pe­li­ge prin­sip­per. Det­te har be­ty­de­lig stør­re tro­ver­dig­het enn to aka­de­mi­ke­re (Jør­gen­sen/Skar­tveit) som tror at fler­talls­av­stem­ming kan av­gjø­re vi­ten­ska­pe­li­ge spørs­mål. De me­ner ty­de­lig­vis også at si­den de er så sik­re i sin sak, så gir det­te dem ret­ten til å rak­ke ned på de som fram­fø­rer «al­ter­na­ti­ve» fag­li­ge ar­gu­men­ter.

Sam­me type ar­gu­men­ta­sjon

Det er nå 500 år si­den Mar­tin Lut­her opp­lev­de akku­rat sam­me type ar­gu­men­ta­sjon fra Pave­kir­ken som Jør­gen­sen og Skar­tveit fram­fø­rer. Kan­skje mo­der­ne «klima­vi­ten­skap» drei­er seg mer om re­li­gion enn fak­tisk og aer­lig, vi­ten­ska­pe­lig kunn­skap?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.