Porno­kul­tu­ren er et hin­der for like­verd mel­lom kjøn­ne­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ran­di Mobaek Kvinne­grup­pa Ot­tar Ro­ga­land

OVER­GREP: Kon­se­kven­se­ne av porno­kul­tu­ren be­gyn­ner å angå man­ge og bli så om­fat­ten­de at det pres­ser seg fram re­ak­sjo­ner og dis­ku­sjon i det of­fent­li­ge rom.

Kri­pos sin do­ku­men­ta­sjon om at unge be­går over­grep ut­fra opp­skrif­ter i por­no­en, nett­hat­sa­ker, de­ling av na­ken­bil­der via smart­te­le­fo­ner, sexis­tis­ke russe­lå­ter og ikke minst kam­pan­jen #Metoo er en del av det­te. Man­ge ser dis­se sa­ke­ne fore­lø­pig som en­kelt­fe­no­me­ner, men alt har en sam­men­heng med den ge­ne­rel­le sam­funns­ut­vik­lin­gen hvor porno­kul­tu­ren blir en del av den all­men­ne kul­tu­ren.

Helt ny til­gjen­ge­lig­het

Por­no­gra­fi som fe­no­men er gam­melt, men gjen­nom in­ter­nett har porno­in­du­stri­en fått en helt ny til­gjen­ge­lig­het. Alt fra nett­avi­ser til mu­sikk­vi­deo­er og re­kla­me har en bilde­bruk som nor­ma­li­se­rer por­no­gra­fi, og fø­rer til at sta­dig gro­ve­re va­ri­an­ter blir ak­sep­tert. Den opp­vok­s­en­de ge­ne­ra­sjo­nen ut­set­tes for et eks­pe­ri­ment vi ikke tid­li­ge­re har er­fart: Ald­ri før har så sto­re meng­der por­no va­ert så lett til­gjen­ge­lig. Når de sam­ti­dig mang­ler en skik­ke­lig sam­livs- og sek­su­al­un­der­vis­ning, gjør det dem eks­tra ut­satt for å bli på­vir­ket av por­no­ens løg­ner om kjønn, kjønns­rol­ler og sek­su­ali­tet.

Den nor­dis­ke un­der­sø­kel­sen Unge, køn og por­no­gra­fi i Nor­den (2006) vis­te at et stort an­tall nors­ke barn og unge ser por­no­gra­fi på nett. Gjen­nom­snitt­lig de­but­al­der for å se på nett­por­no er i Nor­ge 11 år. I 2011 (EU Kids On­line) og i 2016 (STIR) kom det også un­der­sø­kel­ser som be­kref­tet det­te. Por­no­en blir en re­fe­ranse­ram­me for eks­pli­sit­te sek­su­el­le hand­lin­ger, ten­nings­mønst­re og ut­se­end­e­ideal. Por­no­en bru­kes som kil­de til la­e­ring, og inn­går i man­ge un­ges ut­forsk­ning av egen sek­su­ali­tet. Tal­le­ne fra 2016 vis­te at 48 pro­sent av nors­ke gut­ter mel­lom 14 og 17 bru­ker por­no. Tal­le­ne plas­se­rer Nor­ge på topp i Euro­pa.

Bruks­gjen­stan­der

Alt det­te in­ne­ba­erer at ung­dom­me­ne la­erer por­no­ens fram­stil­ling av sex len­ge før de har sex selv. Unge gut­ter som vok­ser opp i dag, ut­vik­ler både sin sek­su­ali­tet og sin mas­ku­li­ni­tet i sam­spill med por­no­en. Den mann­li­ge sek­su­ali­te­ten knyt­tes til ero­ti­se­ring av makt og av­makt.

Por­no­en vi­ser kvin­ner som bruks­gjen­stan­der og for­tel­ler menn at de skal bli kåte av å for­ned­re kvin­ner. Også jen­ter har fått med seg bud­ska­pet om at fri­gjor­te, mo­der­ne kvin­ner som li­ker sex, også li­ker por­no. I nett­por­no­ens ver­sjon av sex er må­let for alle in­volver­te den mann­li­ge or­gas­me, og kvin­ners gren­ser kan tråk­kes på. Kon­se­kven­se­ne er en grense­løs kul­tur der skil­let mel­lom fri­vil­lig sex og over­grep er blitt far­lig skjør.

Like­ver­dig sam­funn

Kvinne­grup­pa Ot­tar ser på por­no­gra­fi og porno­kul­tu­ren som et av de størs­te hind­re­ne for like­verd mel­lom kjøn­ne­ne. Kam­pen for et sam­funn hvor men­nes­ker ikke kan kjø­pes og sel­ges, er kam­pen for et like­ver­dig sam­funn. At krop­pe­ne våre ses på som salgs­va­rer har kon­se­kven­ser for oss alle. Det pre­ger sam­fun­net vårt, og det pre­ger li­vet til alle jen­ter og kvin­ner. Vi som er opp­tatt av like­stil­ling og ikke tror at menn fra na­tu­rens side har en vol­de­lig og kren­ken­de sek­su­ali­tet, må også ut­ford­re por­no­ens syn på menn og kjønns­rol­ler.

Kvinne­grup­pa Ot­tar og kam­pan­jen Stopp porno­kul­tu­ren ar­ran­ge­rer den 18.no­vem­ber den tred­je na­sjo­na­le kon­fe­ran­sen Ge­ne­ra­sjon XXX? Kon­fe­ran­sen hol­des i Stavanger og har fo­kus på porno­kul­tur, vold­tekt, fore­byg­gen­de ar­beid, kropps­press og mot­til­tak. Blant fore­drags­hol­der­ne er vik­ti­ge sam­funns­de­bat­tan­ter og ak­ti­vis­ter. Det er vik­tig for oss å byg­ge al­li­an­ser og be­visst­het som kan bi­dra til en na­sjo­nal kam­pan­je som in­klu­de­rer og en­ga­sje­rer kvin­ner og menn, unge og eld­re i alle slags mil­jø­er og kul­tu­rer.

Sko­ler deg

En slik mo­bi­li­se­ring må byg­ge på en fel­les for­stå­el­se og ana­ly­se av hva da­gens por­no­gra­fi og porno­kul­tur er, hvor­dan den fram­stil­ler og vir­ker på uli­ke grup­per, for­hol­det mel­lom kjøn­ne­ne, sy­net på sek­su­ali­tet og ikke minst kob­lin­ge­ne til un­der­tryk­king og sek­su­ali­sert vold. Alle som vil sko­le­re seg, få dis­ku­tert, fin­ne en platt­form og et fel­les­skap på hvor­dan vi kan slåss mot den­ne un­der­tryk­kin­gen bør alt­så få med seg kon­fe­ran­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.