Hans Mor­ten Han­sen skal fyl­le DNB Are­na med lat­ter

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Leif To­re Lindø leif.to­re.lin­do@af­ten­bla­det.no

HU­MOR: – Alt over

300 solg­te bil­let­ter vil over­ras­ke meg, sier ko­mi­ke­ren, som skal fei­re 25 år som stand up-ko­mi­ker i DNB Are­na.

Hans Mor­ten Han­sen star­tet kar­rie­ren som stand up-ko­mi­ker for 25 år si­den på Sting. Da var Pål Mangor Kvam­men sjef for Hu­mor­fes­ti­va­len, og Han­sen ble over­rump­let og nes­ten kas­tet opp på sce­nen.

– Jeg gikk på sko­le med Hans Mor­ten. Å høre ham for­tel­le om li­vet sitt var det løgnes­te vi viss­te. jeg vil­le gjer­ne ha ham på sce­nen, men det vil­le han ikke. Løs­nin­gen var å dra ham med på Sting, gi ham et par glass og bare in­tro­du­se­re ham og si «nå er det din tur, kom igjen».

Da var det gjort. Han­sen gikk opp på sce­nen og for­tal­te. – Kul­tur-Nor­ge ble ald­ri det sam­me etter det, sier han og ler.

I lø­pet av de nes­te 25 åre­ne har han byg­get seg opp til å bli en av lan­dets mest po­pu­la­ere stand up-ko­mi­ke­re.

Bare i år har han spilt show­et «Game of Han­sen» over 90 gan­ger og pas­sert 26.000 solg­te show-bil­let­ter.

– Kul­tur-Nor­ge ble ald­ri det sam­me etter det, sier han og ler.

– Han er den bes­te stand up­ko­mi­ke­ren i Nor­ge, sier Kvam­men.

Selv er Han­sen kle­de­lig be­skje­den.

– Nei, alt over 300 solg­te bil­let­ter til det­te vil over­ras­ke meg.

Nytt pub­li­kum?

Stor­stua til Stavanger Oi­lers har hu­set man­ge hu­mo­ris­ter. Gi­gan­ter som Chris Rock, Michael McIn­ty­re og Gab­ri­el Ig­le­sias har sam­let ful­le hus.

Sis­te mann til å gjø­re det er Tjens­volls egen Rune Bjer­ga. På lør­dag står han foran et ut­solgt DNB Are­na med sitt «Bjer­ga on Ice».

Han­sen har spilt sine solo­show i Stav­an­ge­ren tid­li­ge­re. Nå hå­per både han og re­gis­sør Pål Mangor Kvam­men at et stor­for­mat­show i DNB Are­na kan trek­ke nye pub­li­kum­me­re.

– Jeg tror det er et pub­li­kums­seg­ment som går på ting her i DNB som kan­skje ikke går i for ek­sem­pel Stav­an­ge­ren. Vi har sett det med sto­re, in­ter­na­sjo­na­le hu­mo­ris­ter som Gab­ri­el Ig­le­sias, for å nev­ne én. Det kom­mer det folk som har sett num­re­ne hans så man­ge gan­ger på You­Tube at han nes­ten ikke tren­ger å for­tel­le histo­rie­ne selv. Den gjen­gen der vil vi skal opp­le­ve Nor­ges bes­te stand up-ko­mi­ker, sier Kvam­men.

Show­et 24. fe­bru­ar er i ut­gangs­punk­tet en «one off». Én kveld, så fer­dig. Med seg på sce­nen får Han­sen ban­det In­gen­ting samt fle­re ko­mi­ke­re: Jon Ni­klas Rønning, Ha­rald Eide Ellingsen, Ole Mor­ten Aa­genaes og Ole Ber­ge­sen.

– Vi job­ber også med en Face­bo­ok-greie der folk kan va­ere med å be­stem­me litt av det jeg skal ha med. En slags best off­ting. Jeg tror nok jeg må be­gyn­ne å job­be med kon­di­sen, for jeg mis­ten­ker at den Ikea-ti­ra­den kan duk­ke opp, sier Han­sen.

Opp i rin­gen

– Jeg vil­le gjø­re noe spe­si­elt for å mar­ke­re 25 års-ju­bi­le­et. Da ide­en om DNB Are­na duk­ket opp, tenk­te jeg «jo, vi bare klem­mer til». Da jeg var li­ten lå jeg all­tid vå­ken før jul og burs­da­ger. Jeg gle­det meg så mye at jeg var helt fer­dig når da­gen en­de­lig kom. Litt sånn fø­lel­se har jeg nå. Jeg lig­ger vå­ken og ten­ker «sånn kan jeg gjø­re det» el­ler «jeg må si det sånn». Det­te blir vir­ke­lig stort, sier Han­sen.

Sce­nen vil bli plas­sert midt i sa­len, om­trent som en bokse­ring.

– Vi gjør det sånn at de som ikke li­ker show­et, de kan hop­pe inn i rin­gen og fyr’an, sier Kvam­men.

– Noe som er en fin mar­ke­ring. for om­trent sånn var det da jeg be­gyn­te for 25 år si­den, sier Han­sen.

Bil­lett­sal­get star­ter

16.11.17 klok­ken 12.00.

tors­dag

JONAS HAARR FRIESTAD

Hans Mor­ten Han­sen skal fei­re sitt 25-års­ju­bi­le­um med show­et «Jave­e­el» i DNB Are­na 24. fe­bru­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.