Teat­ret hå­per kun­ne be­gyn­ne byg­ging i april

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Pla­ne­ne for ut­vi­del­se av Ro­ga­land Tea­ter er nå sendt til Kul­tur­rå­det til vur­de­ring. Det er ar­ki­tekt Brands­berg-Dahl som har la­get teg­nin­ge­ne. Ny­byg­get er i høy­es­te grad på­krevd og det er å håpe at man kan be­gyn­ne ar­bei­det i april 1968. Da Ro­ga­land Tea­ter ble byg­get i 1883, ble hu­set ald­ri gjort fer­dig. Etter at sce­ne og sal var reist, stop­pet byg­gin­gen. For å få plass til de and­re nød­ven­di­ge rom — gar­de­ro­ber, fri­sør­sa­long osv., måt­te man hen­ge dem opp som bur på inn­si­den av scene­veg­ge­ne. Det­te har gitt håp­løse ar­beids­for­hold og sto­re vans­ker med å løse de tek­nis­ke pro­ble­mer en­hver fore­stil­ling byr på.

Den­ne plan­lag­te ut­vi­del­sen skal i førs­te rek­ke skaf­fe teat­ret gar­de­ro­ber, sys­tue, fri­sør­sa­long, kan­ti­ne, kon­to­rer — og al­ler mest: en prøve­sal som i til­fel­let det blir ak­tu­elt kan bru­kes som bi­sce­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.