Det kri­mi­nel­le ar­beids­li­vet må be­kjem­pes

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

LEDER: De sam­ar­bei­den­de par­te­ne for­tje­ner alle ros for inn­sat­sen mot kri­mi­nel­le ar­beids­gi­ve­re. Til­tak vir­ker, men de som juk­ser kom­mer til å fort­set­te å prø­ve.

Det nye syke­hu­set på Ullandhaug vil va­ere et av de al­ler størs­te bygge­pro­sjek­te­ne som set­tes i gang i vår re­gion på man­ge år, om ikke det størs­te. Der­for er det be­tryg­gen­de å høre Ka­ri Gro Jo­han­son, som er di­rek­tør for pro­sjek­tet, si at hun per­son­lig skal kjepp­jage sel­ska­per som bry­ter lo­ven.

Men det er selv­sagt let­te­re sagt enn gjort å få bukt med pro­ble­met. Svart ar­beid, un­der­be­ta­ling, dår­lig sik­ker­het, mang­len­de be­ta­ling av skatt og av­gif­ter – samt en rek­ke and­re lov­stri­di­ge for­hold, pre­ger dess­ver­re bygg- og an­leggs­bran­sjen mer enn de fles­te and­re de­ler av na­e­rings­li­vet.

Det er ikke til å leg­ge skjul på at dis­se pro­ble­me­ne har blitt for­ster­ket gjen­nom ar­beids­inn­vand­ring, og at man­ge av ak­tø­re­ne i den lov­løse de­len av bygge­bran­sjen er uten­lands­ke fore­tak med uten­lands­ke an­sat­te. EØS­av­ta­len fast­slår at dis­se sel­ska­pe­ne kan kon­kur­re­re på lik lin­je med nors­ke. Men de må selv­sagt for­hol­de seg til norsk lov.

A-krim i Ro­ga­land, som er et sam­ar­beid mel­lom fle­re of­fent­li­ge in­stan­ser, an­slår at fir­ma­er som bry­ter lo­ven, om­sat­te for 2,2 mil­li­ar­der kro­ner bare i Ro­ga­land i fjor. Fle­re av dis­se fore­ta­ke­ne har også kom­met seg inn i pro­sjek­ter for det of­fent­li­ge. Og det er grunn til å anta at mørke­tal­le­ne er sto­re. For de 2,2 mil­li­ar­de­ne gjel­der bare sel­ska­per som har kom­met i søke­ly­set. Man­ge er fort­satt i mør­ket, hvor de tri­ves best.

Tips­te­le­fo­nen til Na­e­rings­for­enin­gen i Stav­an­ger­re­gio­nen er et an­net og me­get godt til­tak. Ny­lig fikk for­enin­gen inn sitt tips num­mer 700. Dis­se ano­ny­me tip­se­ne har ført til fle­re po­liti­ak­sjo­ner.

Fle­re lo­ka­le sel­ska­per har opp­gitt at de na­er­mest har slut­tet å le­ve­re an­bud på pri­va­te pro­sjek­ter, for­di det er nes­ten umu­lig å vin­ne. Der­for er det så vik­tig å bru­ke de virke­mid­le­ne som fak­tisk fin­nes. Kre­ve at le­ve­ran­dø­rer tar inn la­er­lin­ger, bru­ker norsk som ar­beids­språk, be­gren­ser an­tall un­der­le­ve­ran­dø­rer og har sik­ker iden­ti­tet på alle an­sat­te.

Det of­fent­li­ge har selv­sagt et eks­tra an­svar som bygg­her­re for å for­sik­re seg om at det ikke fore­går lov­stri­dig virk­som­het i bygge­pro­sjek­ter. Da er sam­ar­bei­det mel­lom par­te­ne i ar­beids­li­vet av stor be­tyd­ning. Kam­pen mot ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet for­ener ar­beids­gi­ve­re, ar­beids­ta­ke­re og myn­dig­he­ter, for­di de alle har in­ter­es­se av å be­kjem­pe pro­ble­met.

FREDRIK REFVEM

Ka­ri Gro Jo­han­son , pro­sjekt­di­rek­tør for det nye syke­hu­set på Ullandhaug, skal lede et bygge­pro­sjekt til 8,5 mil­li­ar­der kro­ner – og det bare i førs­te bygge­trinn. Dis­se pen­ge­ne skal gå til fir­ma­er som føl­ger lo­ven, for­sik­rer hun. Kam­pen mot kri­mi­nel­le sel­ska­per er vik­tig og må kjem­pes på man­ge fron­ter, me­ner Af­ten­bla­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.