Plys­tre­nis­sen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

DRØSET: Det var av­gangs­tid. Fa­mi­li­en lav­land satt klar i stapp­full, lånt fir­hjuls­trek­ker med ski­boks på ta­ket.

Det var mørkt. Va­er­var­se­let var py­ton. Un­ge­ne var slap­pe. Nu kjør vi, sa mor. Så da ble det sånn. Da de kom til Ål­gård ang­ret hun. Store­bror var sur. Lille­søs­ter spur­te for 14. gang om de ikke snart var frem­me i Kris­tian­sand, og far så ut som han var klar til å kas­te beg­ge ut vin­du­et. Det slud­det.

I til­legg had­de hun en gna­gen­de, tinnitus­lig­nen­de lyd frem­me i pan­nen. Den vil­le ikke bort.

Kvi­nes­dal. Det var klart at hun ikke var ale­ne om å høre ly­den. Store­bror men­te det var barne­pla­ge­ri. Lille­søs­ter syn­tes det var søtt med den lil­le nis­sen som satt i tak­bok­sen og spil­te skarp­fløy­te. To to­ner: Sykt høy, og enda høy­ere.

Far goog­let tak­boks+bråk og fant at vi ikke var ale­ne, det var i det mins­te noe, mens mor lå som 3. bil bak brøyte­bi­len som tap­pert kjør­te i 50 på hålke­føre og lur­te på hvor­for hun ikke had­de snudd på Ål­gård.

Lil­le­sand. Tinnitu­sen had­de gått over i en mer lang­va­rig, tann­pine­ak­tig smer­te. De had­de for­søkt med ra­dio, lyd­bok og all­sang. Men in­gen­ting nyt­tet. Nå var det en mer «if you can’t beat them, jo­in them»-fø­lel­se i bi­len. Far fant ut at han kun­ne spil­le en slags me­lo­di på sta­ti­vet. Han pres­set ska­la­en opp i fem to­ner. Mor fil­met li­del­se­ne, og ven­ner lo­vet lør­dags­god­te­ri til alle om vi klar­te Fa­der Ja­kob.

Øverst i Nu­me­dal. Still­het. En­de­lig. Der er in­gen­ting i ver­den så stil­le som sne, skrev Pi­et Hein. Han had­de rett. Det var vel­sig­net stil­le. Snø­en had­de kver­ket spil­le­nis­sen. Enn så len­ge.

Kongs­berg og dalom neda­førr. Tem­pe­ra­tu­ren gikk fra mi­nus 13 til mi­nus 4.

Da kom den til­ba­ke. Med for­sterk­nin­ger. Store­bror kom med en fra­se mor ikke viss­te han had­de på re­per­toa­ret. Lille­søs­ter jub­let for nis­sens mi­ra­ku­lø­se opp­våk­ning. Far for­søk­te å munt­re opp sjå­fø­ren. Ja­ja. Bare snaut 700 kilo­men­ter hjem, sa far.

Mor stir­ret på ham. Hun skul­le snudd ved Ål­gård.

Der er in­gen­ting i ver­den så stil­le som sne, skrev Pi­et Hein.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.