Nor­ges­buss be­kla­ger

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Andreas Ive­land andreas.ive­land@af­ten­bla­det.no

SANDNES: Nor­ges­buss AS vil un­der­sø­ke sa­ken vi­de­re og sier de har va­ert i kon­takt med kvin­nen.

– Slikt skal selv­føl­ge­lig ikke skje, og vi be­kla­ger sterkt, sier drifts­sjef i Nor­ges­buss i Ro­ga­land, Jon Nord­mark.

De har va­ert i kon­takt med Ran­di Koks­vik som opp­lev­de at bus­sen hun gikk om bord i star­tet brått ut fra buss­holde­plas­sen, før hun fikk sik­ret barne­vog­nen. Koks­vik for­tal­te til Af­ten­bla­det at hun måt­te hol­de fast i barne­vog­nen hen­nes el­le­ve må­ne­der gam­le sønn satt i, for å unn­gå at den skul­le vel­te. Det re­sul­ter­te i at hun fikk et støt mot ma­gen fra vog­nen, slik at hun måt­te til en fem ti­mers kon­troll ved føde­av­de­lin­gen.

–Vi har va­ert i kon­takt med kun­den og hatt dia­log med hen­ne. Nå job­ber vi med å fin­ne ut hvem som var bussjå­før og hvil­ken av­gang hen­del­sen skal ha skjedd på, sier Nord­mark.

Bussjå­fø­rer skal ven­te

Koks­vik øns­ket å få svar på om sjå­fø­ren egent­lig skal ven­te med å kjø­re til buss­pas­sa­sje­re­ne har fått satt seg.

– Hos oss har sjå­fø­re­ne fått in­struks om at der­som det kom­mer per­soner om bord som av uli­ke år­sa­ker tren­ger litt eks­tra tid og som har be­hov for å sit­te, skal sjå­fø­ren ven­te, sier Nord­mark.

Si­den bus­sen har stå­plas­ser er det lov for bussjå­fø­ren å kjø­re ut av busstop­pet før alle pas­sa­sje­re­ne har satt seg, men på en hen­syns­full måte. Hvis det kom­mer pas­sa­sje­rer med spe­si­el­le be­hov om bord, skal sjå­fø­ren ta hen­syn til det­te. Det er sjå­fø­ren som har an­sva­ret for sik­ker­he­ten.

Hva som har skjedd i den­ne sa­ken vil Nor­ges­buss ikke spe­ku­le­re i.

– Vi vet ikke hvor­for sjå­fø­ren har kjørt og hva som var for­an­led­nin­gen til det­te, men det øns­ker vi å fin­ne ut.

–Kan tids­press hos sjå­fø­ren va­ere en år­sak til at bus­sen kjør­te før kvin­nen had­de ruk­ket å sik­re barne­vog­nen?

– Vi vil ikke spe­ku­le­re i hvor­for det­te skjed­de, men vil un­der­sø­ke sa­ken vi­de­re, sier Nord­mark.

Nor­ges­buss sier det fin­nes en ord­ning der bussel­ska­pet bøte­leg­ges om bus­sen er sen, så len­ge for­sin­kel­sen ikke skyl­des år­sa­ker bussel­ska­pet ikke har kon­troll over. I føl­ge Nor­ges­buss går bo­ten di­rek­te til bussel­ska­pet.

– Den­ne ord­nin­gen går ikke ut over sjå­fø­ren. Vi har man­ge av­gan­ger dag­lig, og opp­le­ver ikke den­ne ord­nin­gen som pro­ble­ma­tisk, sier Nord­mark.

Glad for at sa­ken blir tatt tak i – Jeg er blitt for­talt at de skal ta tak i pro­ble­met og at de skal un­der­sø­ke sa­ken vi­de­re og fin­ne ut hvem som var sjå­før, sier Koks­vik.

I en mail­ut­veks­ling med Ko­lum­bus ble det svart fra Ko­lum­bus at gra­vi­de selv må si ifra til sjå­fø­ren om de har be­hov:

«Sjå­fø­ren har så vidt jeg vet in­gen mu­lig­het til å se hva som fore­går rundt barne­vog­ne­ne. Så i den grad noen for­ven­ter at bus­se­ne ikke skal be­gyn­ne å kjø­re må de gi be­skjed om det­te. Vi an­ser den­ne sa­ken for av­slut­tet.»

– Nor­ges­buss har av­klart for meg at gra­vi­de ikke skal måt­te si ifra til bussjå­fø­ren der­som den gra­vi­de har be­hov for tid til å fin­ne plass i bus­sen. Det skal bussjå­fø­ren ta an­svar for, sier Koks­vik.

På pen­sum hos sjå­fø­re­ne Nor­ges­buss sier de tar alle sjå­fø­rer gjen­nom kurs ved ny­an­set­tel­ser der de blant an­net vier opp­merk­som­het til team­et.

–Når det gjel­der det­te med gra­vi­de, barn, eld­re og and­re pas­sa­sjer­grup­per med be­hov for eks­tra tid til å fin­ne sitte­plass i bus­sen, er det­te noe som tas opp på våre in­tro­duk­sjons­kurs, sier Nord­mark.

Vi­de­re sier de at det­te er noe som tas opp jevn­lig med sjå­fø­re­ne.

– Vi har re­pe­te­ren­de kurs der man blant an­net tar opp det­te. Det er år­li­ge sam­ta­ler med sjå­fø­re­ne. Hvert fem­te år er sjå­fø­re­ne også in­ne til en ukes kur­sing. Sik­ker­he­ten skal all­tid kom­mer først, sier Nord­mark.

JARLE AASLAND

Nor­ges­buss vil un­der­sø­ke sa­ken na­er­me­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.