Skarp ord­veks­ling om «døds­skat­ten»

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Tem­pe­ra­tu­ren steg i spørre­ti­men da Sp fle­re gan­ger ba jus­tis­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp) vur­de­re å trek­ke for­sla­get om å inn­føre av­gift på skifte­at­test.

Tem­pe­ra­tu­ren steg i Stor­tings­sa­len da Sen­ter­par­ti­et fle­re gan­ger i spørre­ti­men ba jus­tis­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp) vur­de­re å trek­ke for­sla­get om å inn­føre av­gift på skifte­at­test.

Sen­ter­par­ti-leder Tryg­ve Slags­vold Ve­dum gjen­tok gang på gang at re­gje­rin­gen med for­sla­get inn­fø­rer en døds­skatt for per­soner som har mis­tet sin kja­ere.

Hvor­for vil List­haug kre­ve inn 40 mil­lio­ner kro­ner i året av dem som har mis­tet en av sine na­er­mes­te, spur­te han.

En ty­de­lig en­ga­sjert List­haug tok til mot­ma­ele og vis­te til at Sen­ter­par­ti­et ikke had­de noen merk­na­der til det­te da stats­bud­sjet­tet ble be­hand­let, og at par­ti­et selv har det med i sitt eget al­ter­na­ti­ve bud­sjett.

At du prø­ver deg på det­te, det er gjen­nom­skuet for lengst, sa List­haug. Hun vis­te til at av­gif­ten skal dek­ke ut­gif­ten til en tje­nes­te, på sam­me måte som at sta­ten tar be­talt for å ut­ste­de pass. Re­gje­rin­gen har bare fulgt opp Stor­tin­gets ved­tak, un­der­stre­ket hun.

jus­tis­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp) måt­te i går for­sva­re «døds­skat­ten» i spøre­ti­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.