Hod­ne an­ker «nazi»-fri­fin­nel­se til lag­manns­ret­ten

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - NTB Hil­de Moi Øst­bø hil­de.moi@af­ten­bla­det.no

ANKE: Bry­ne-fri­sør Me­rete Hod­ne an­ker fri­fin­nel­sen av revy­grup­pa Løg­na­sla­get for ut­sag­net om hen­ne som «nazifri­sør» til lag­manns­ret­ten, opp­ly­ser hun til Nett­avi­sen.

Hod­ne krev­de inn­til 200.000 kro­ner i opp­reis­ning fra hvert av med­lem­me­ne i revy­grup­pa som kal­te hen­ne «nazifri­sør» i san­gen om «en hår­sår fri­sør fra Bry­ne». Fore­stil­lin­gen «Løg­nasevan­ge­li­et» ble sett av 25.000 per­soner.

Stav­an­ger ting­rett men­te imid­ler­tid at ut­tryk­ket «nazifri­sør» ikke måt­te opp­fat­tes som be­skyld­ning om at «Hod­ne er na­zist el­ler har na­zis­tis­ke sym­pa­ti­er el­ler hold­nin­ger.»

Hod­nes ad­vo­kat, Per Da­ni­el­sen, me­ner av­gjø­rel­sen er mot­satt av kon­klu­sjo­nen sam­me dom­stol kom til un­der en for­føy­nings­sak i mars i fjor. Der­for må lag­manns­ret­ten ryd­de opp.

– Klar feil

– Stav­an­ger ting­rett har av­sagt to retts­av­gjø­rel­ser med mot­satt inn­hold. Det skal ikke kun­ne skje, vi­ser klar feil, og er opp­sikts­vek­ken­de, skri­ver ad­vo­kat Per Da­ni­el­sen i en epost til Nett­avi­sen.

Bry­ne-fri­sø­ren ble dømt til å be­ta­le 261.825 kro­ner i saks­kost­na­der til med­lem­me­ne i revy­la­get, Per In­ge Tor­kel­sen, Dag Sch­rei­ner, Ru­ne An­der­sen, Bjørn As­lak­sen og Pål Mangor Kvam­men. Ad­vo­kat Da­ni­el­sen me­ner retts­prak­sis vi­ser at fri­fin­nel­sen av ko­mi­ker­grup­pa er i strid med gjel­den­de rett og med prak­sis fra Men­neske­retts­dom­sto­len i Stras­bourg.

Selv­mot­si­gel­se

Stav­an­ger ting­rett kon­klu­der­te i sin fore­lø­pi­ge mid­ler­ti­di­ge for­føy­ning i mars i fjor med at den kun­ne for­stå at nazi­be­teg­nel­sen var eg­net til at Hod­ne blant det sto­re pub­li­kum kun­ne as­so­si­e­res til å ha na­zis­tis­ke me­nin­ger. Dom­men i ting­ret­ten kom imid­ler­tid til mot­satt kon­klu­sjon, og det er det­te ad­vo­kat Da­ni­el­sen nå an­gri­per.

– Selv­mot­si­gel­sen skri­ker på et be­hov for opp­ryd­ning i lag­manns­ret­ten. Nors­ke dom­sto­ler skal all­tid be­hand­le like til­fel­ler likt, sier Da­ni­el­sen.

San­gen som Løg­na­sla­get fram­før­te, ble in­spi­rert sa­ken der Hod­ne ble dømt for å av­vise Ma­li­ka Bayan i fri­sør­sa­lon­gen sin for­di Bayan had­de på seg hi­jab. I den­ne sa­ken ble Hod­ne dømt til å be­ta­le 7000 kro­ner i bot for brudd på dis­kri­mi­ne­rings­lo­ven. Sa­ken gikk helt til Høy­este­rett.

– Vi har be­stemt oss for å anke for­di dom­men er full av uklar­he­ter og selv­mot­si­gel­ser, og er dess­uten i strid med Men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­lens prak­sis. Så al­vor­li­ge be­skyl­din­ger skal man ikke måt­te tåle, sier Hod­nes ad­vo­kat Per Da­ni­el­sen til Af­ten­bla­det.

– Hva med yt­rings­fri­het?

– Yt­rings­fri­het skal vi ha, og det har Løg­na­sla­get til ful­le. Men en sjel­den gang fin­nes det gren­ser. Her må per­son­ver­net gå foran, me­ner Da­ni­el­sen, som sier at de har va­ert inn­stilt på å anke hele ti­den.

– Hva ten­ker du om Hod­nes sjan­ser vi­de­re?

– Retts­prak­sis fra men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len gir vel­dig god støt­te til hen­nes sak, og norsk retts­prak­sis skal føl­ge den. Vi­de­re er det fle­re selv­mot­si­gel­ser i ting­ret­tens be­hand­ling. I for­føy­nings­sa­ken kom ret­ten til at Hod­ne ble be­skyldt for å va­ere na­zist, men i dom­men kom en an­nen dom­mer til mot­satt re­sul­tat. Sam­ti­dig ble sa­ken saks­be­hand­let som at Hod­ne er blitt. Jeg opp­le­ver det som selv­mot­si­gen­de og uklart, og uklar­he­te­ne pre­ger det urik­ti­ge re­sul­ta­tet, sier Da­ni­el­sen.

– Hvor­dan ten­ker Hod­ne å fi­nan­siere det­te?

– Jeg kom­men­te­rer ald­ri kli­ent­for­hold. Hun har be­stemt seg for å anke, og reg­ner med ret­ten kom­mer til rik­tig av­gjø­rel­se til slutt, sier han.

– Det er gans­ke ab­surd at norsk retts­ve­sen skal bru­ke tid og pen­ger på en sånn sak, sier Dag Sch­rei­ner i Løg­na­sla­get da Af­ten­bla­det rin­ger i går mor­ges. Han had­de ikke hørt om an­ken før vi tar kon­takt.

– Er du over­ras­ket?

– Jeg vet ikke hva jeg er. Kan­skje ikke, sier Sch­rei­ner.

Løg­na­sla­gets ad­vo­kat Bryn­jar Me­ling sva­rer ikke på te­le­fon i går for­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.