The­re­se Log Ber­gjord

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y The­re­se Log Ber­gjord (52 år) over­tok som CEO i Sk­ret­ting Group etter Ste­ven Raf­fer­ty i no­vem­ber i fjor. Hun er også med i topp­le­del­sen i Nut­re­co. y Etter en re­struk­tu­re­ring i Nut­re­co i fjor, fikk Ber­gjord an­sva­ret for hele hav­bruks­de­len i kon­ser­net, alt­så Sk­ret­ting. Nut­re­co er også stor in­nen an­nen dyre­fôr, sam­let i di­vi­sjo­nen Trouw Nut­ri­tion. y Hun er øko­nomi­ut­dan­net fra DH i Stav­an­ger. Hun har va­ert kom­mer­si­ell vise­pre­si­dent for Pan Fish, glo­bal salgs­di­rek­tør for Sk­ret­ting og vise­pre­si­dent i NHO. y Hun er opp­rin­ne­lig fra So­la, nå bo­satt på Mad­la. En del av fri­ti­den ny­tes i en en­kel hyt­te i Saur­dal, øverst

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.