Viking-sup­por­ter Ise­lin Ny­bø be­sto munt­lig ek­sa­men

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Geir Søn­de­land geir.son­de­land@af­ten­bla­det.no

STORTINGET: Ven­stre­stats­rå­den ble gril­let i spørre­ti­men.

Det var en ty­de­lig ner­vøs forsk­nings­og høy­ere ut­dan­nings­mi­nis­ter som før spørre­ti­men i går vis­te Af­ten­bla­det map­pen med no­ta­ter hun had­de gått gjen­nom i for­be­re­del­se­ne til det som fol­ke­lig kan kal­les munt­lig ek­sa­men for stats­rå­der.

Ny­bøs for­gjen­ger, Tor­bjørn Røe Isak­sen (H), nå na­e­rings­mi­nis­ter, slår fast at Ny­bø er ru­ti­nert etter fire år med ko­mité­an­svar for ut­dan­ning.

– Be­stått munt­lig ek­sa­men? – Ja, de­fi­ni­tivt. Bes­te ka­rak­ter.

For tid­lig I

Førs­te spørs­mål fra Mo­na Lill Fage­rås (SV) hand­let om at re­gje­rin­gen vil vur­de­re uli­ke til­knyt­nings­for­mer for uni­ver­si­tets- og høy­skole­sek­to­ren (UH­sek­to­ren).

Ny­bø un­der­stre­ket at re­gje­rin­gen ikke kan kon­klu­de­re før den ser for­de­ler og ulem­per.

For tid­lig II

Hans Fredrik Grø­van (KrF) var opp­tatt av en kvote­ord­ning for uten­lands­stu­di­er som ble fa­set ut fra 2016.

Fri­gjor­te mid­ler skul­le gå til et part­ner­skaps­pro­gram med ut­valg­te land i sør og til­tak i sam­ar­beid med Bra­sil, In­dia, Ja­pan, Ki­na, Russ­land og Sør-Afri­ka. Som føl­ge av det­te gikk tal­let på stu­den­ter un­der kvote­ord­nin­gen ned fra 1068 i 2015/2016 til 608 i 2016/2017.

Grø­van me­ner kon­se­kven­sen er at det nes­ten ikke kom­mer stu­den­ter til Nor­ge «fra det glo­ba­le sør». Han ba Ny­bø sva­re uav­hen­gig av eva­lu­e­rin­gen, men Ny­bø vis­te blant an­net til at det skal va­ere en eva­lu­e­ring og at det er «litt for tid­lig å trek­ke kon­klu­sjo­ner ennå».

Grø­van spur­te

nytt,

og Ny­bø av­slut­tet med at det er for tid­lig å trek­ke kon­klu­sjo­ner.

Ni­na Sand­berg (Ap) etter­spur­te så kva­li­tets­sik­re­de tall om stu­den­ter og opp­rin­nel­ses­land. Ny­bø svar­te blant an­net at det «er for tid­lig å trek­ke kon­klu­sjo­ner» og vis­te til at det skal set­tes i gang en eva­lu­e­ring.

– Du må ikke si noe feil

Etter over­stått munt­lig ek­sa­men var Ny­bø opp­tatt av ikke å kon­klu­de­re for tid­lig.

– Er det den ru­ti­ner­te Ise­lin Ny­bø som sva­rer slik?

– Nei, nei, nei. Det er vir­ke­lig ikke det. (...) Helt aer­lig er jeg helt åpen, jeg.

– Hvor man­ge te­ma­er had­de du for­be­redt deg på?

– 16.

– Er skrek­ken jern­tep­pe el­ler å sva­re feil?

– Det vik­tigs­te er å be­hol­de roen uan­sett. Du må ikke si noe som er feil i Stortinget. Du kan ikke feil­in­for­me­re Stortinget. Det er re­gel num­mer én.

– For da må du i ver­ste fall gå av?

– Det er jo mu­lig­he­ter for å kor­ri­ge­re. Det skjer jo til sta­dig­het at noen tar, sier el­ler gjør feil. Sånn er det. Det er mu­lig­het for å ret­te opp i det, men det er jo ikke så kjekt, sier hun.

Heia Viking

Tor­stein Tvedt Sol­berg (Ap) tok tak i en valg­kamp­sak i 2013 for Ny­bø om fi­nan­si­ell like­be­hand­ling av nye (les: UiS) og gam­le (les: UiO) uni­ver­si­te­ter.

Sol­berg vil­le vite om like­be­hand­ling er en prio­ri­tert sak for re­gje­rin­gen.

Se­an­sen star­tet med at Sol­berg på­pek­te at det all­tid er greit med fle­re Viking-sup­por­te­re i re­gje­ring. Ny­bø svar­te med å si seg «hjer­tens enig i at jo fle­re Vi­king­sup­por­te­re, jo bed­re er det.»

De­ret­ter var Ny­bø klar på at det ikke er ak­tu­elt med om­kamp om fi­nan­sie­rings­sys­te­met som ble end­ret i 2017, bort­sett fra mind­re jus­te­rin­ger. Hun på­pek­te også at Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger for­holds­vis har kom­met best ut pro­sent­vis si­den 2013.

Sol­berg kon­klu­der­te så med at dis­ku­sjo­nen om fi­nan­sie­rings­sys­te­met er et luk­ket ka­pit­tel – et svar han tror de nye uni­ver­si­te­te­ne er skuf­fet over.

De­ret­ter gjen­tok Ny­bø at det ikke blir noen om­kamp, men at det kan kom­me en­kel­te jus­te­rin­ger. Og så av­slut­tet duo­en alt med en sel­fie.

OLE BERG-RUSTEN / NTB SCANPIX

Ise­lin Ny­bø , til hpy­re, var gi­ret på fle­re spørs­mål da hun had­de kom­met seg gjen­nom sin førs­te spon­ta­ne spørre­time i Stortinget. Syl­vi List­haug tok det hele med sto­isk ro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.