Dag­bok skal av­slø­re dyre­tra­ge­di­er i svine­fjø­set

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Bir­git­te Flo­te bir­git­te.flo­te@af­ten­bla­det.no

RO­GA­LAND: På­tvung­ne ve­te­ri­naer­be­søk skal av­dek­ke kri­tikk­ver­di­ge for­hold blant svine­bøn­der. I til­legg må bøn­de­ne be­gyn­ne å skri­ve dag­bok.

– I dag tren­ger du ikke å få ve­te­ri­naer­be­søk med mind­re du har syke dyr. Nå vil vi på­leg­ge alle bøn­der å mot­ta sli­ke be­søk for­di vi ser at det kan va­ere greit å få inn noen øyne uten­fra, sier Ma­rit Ep­letveit, leder Ro­ga­land Bon­de­lag,

Svine­bøn­de­ne må skjer­pe seg Land­bruks­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le (Frp) had­de tirs­dag møte med or­ga­ni­sa­sjo­ner som re­pre­sen­te­rer svine­na­e­rin­gen. De rys­ten­de for­hol­de­ne som har blitt av­dek­ket gjen­nom Mat­til­sy­net sine til­syn, har fått mi­nis­te­ren til å rea­ge­re.

Nor­ges Bon­de­lag, Norsk Bonde­og Små­bru­kar­lag, Nor­svin, Ani­ma­lia, Nor­tu­ra og Kjøtt- og fjør­fe­bran­sjens Lands­for­bund måt­te der­for for­kla­re seg for mi­nis­te­ren.

Sva­ret de­res er at det blant an­net skal gjen­nom­fø­res 3.500 fle­re ve­te­ri­naer­be­søk i året.

– Vi har al­le­re­de be­gynt å set­te i gang en del til­tak og hå­per det vil hjel­pe. Til syv­en­de og sist hand­ler det om å stel­le dyra våre godt, sier Ep­letveit.

Bøn­de­nes dag­bok

Fle­re or­ga­ni­sa­sjo­ner og re­pre­sen­tan­ter for slak­te­ri­ene har gått sam­men om å opp­ret­te en hand­lings­plan som blir pub­li­sert in­nen kort tid. Nor­svin skri­ver på sin nett­side at det vil kom­me krav om et mi­ni­mum an­tall ve­te­ri­naer­be­søk be­stemt av stør­rel­sen på slakte­gris­be­set­nin­gen, opp­til tre be­søk år­lig

I til­legg til hyp­pi­ge­re ve­te­ri­naer­be­søk, inne­hol­der hand­lings­pla­nen krav om sys­te­ma­tisk do­ku­men­ta­sjon.

– Vi vil inn­føre en fjøs­logg, en slags dag­bok hvor bøn­de­ne skri­ver om dag­lig­dag­se ting som skjer og hva man gjør der­som dy­re­ne blir syke el­ler skad­de. I til­legg la­ger vi ty­de­li­ge ret­nings­lin­jer for hvor­dan man skal be­hand­le syke dyr, sier Per In­ge Ege­land i Nor­svin.

– Jeg me­ner vi har la­get gode pla­ner for å be­hol­de det gode ryk­tet som vi skal ha. Mitt inn­trykk er at Da­le har til­tro til at vi skal kla­re å ord­ne det­te.

– Er du over­ras­ket over for­hol­de­ne som har blitt av­dek­ket hos en­kel­te bøn­der?

– De gro­ve til­fel­le­ne er slikt jeg trod­de det var slutt på for man­ge år si­den. Det er vik­tig å hus­ke at bak hver dyre­tra­ge­die er det som re­gel også en men­neske­tra­ge­die, Ege­land.

Ro­ga­land er fyl­ket med flest grise­bøn­der. I sis­te ter­ti­al i fjor fant Mat­til­sy­net av­vik i nes­ten halv­par­te­ne av svine­be­set­nin­ge­ne i fyl­ket.

Hund­re døde gri­ser i et fjøs på Time, er blant fun­ne­ne som Mat­til­sy­net av­dek­ket. Hos en an­nen Ro­ga­land-bon­de, måt­te fire gri­ser av­li­ves på da­gen. På den­ne går­den gikk 15 syke gri­ser sam­men med de fris­ke.

– Vi kan ikke ha en si­tua­sjon hvor en­kel­te dri­ver på tvers av re­gel­ver­ket. An­sva­ret lig­ger på bøn­de­ne som bry­ter re­gel­ver­ket, sier Nils Mel­bøe, leder i Nor­ges Bon­de og Små­bru­kar­lag i Ro­ga­land.

– Selv om vi opp­le­ver økte ef­fek­ti­vi­se­rings­krav og dår­lig lønn­som­het, er det den en­kel­te bon­de som må gi dy­re­ne den vel­fer­den de har krav på. Dy­re­ne har ikke HMS-an­sat­te som kan tale de­res sak, sier han.

Han me­ner en del av løs­nin­gen er å av­li­ve dy­re­ne ras­ke­re enn man gjør i dag. Mel­bøe er selv bon­de og har kyr og sau­er.

– Min er­fa­ring er at løs­nin­gen of­test er å av­li­ve. Når dy­re­ne først har det så ille som i en­kel­te av til­fel­le­ne som er av­dek­ket, så er det sjel­den de vil kom­me seg etter­på. Man­ge bøn­der må dess­uten bli flin­ke­re til å sam­ar­bei­de og spør­re hver­and­re om råd.

– Tror du det var bed­re før el­ler har man bare blitt flin­ke­re å av­dek­ke kri­tikk­ver­di­ge for­hold?

– Det har nok en del å si at bran­sjen er mer gjen­nom­sik­tig i dag, med dyre­vern­or­ga­ni­sa­sjo­ner som leg­ger ut bil­der av ska­de­de dyr. Jeg me­ner også det har hjul­pet mye at Mat­til­sy­net la om kon­troll­re­gi­met og i stør­re grad kom­mer på uan­meld­te til­syn, sier han.

Etter mø­tet tirs­dag sa Da­le til NTBat han er sva­ert over­ras­ket over om­fan­get og hvor al­vor­li­ge fle­re av sa­ke­ne var.

– Det er av­dek­ket helt uak­sep­tab­le for­hold i svine­na­e­rin­gen. Slik skal vi ikke ha det, sa han til NTB.

Ma­rit Ep­letveit, bon­de og leder i Nor­ges Bon­de­lag i Ro­ga­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.