Nye skritt mot ferje­fri E39

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

FERJEFRITT: Pro­sjek­tet E39 Rog­fast blir ver­dens lengs­te og dy­pes­te un­der­sjø­is­ke tun­nel. Når Rog­fast er på plass blir reise­ti­den mel­lom Stav­an­ger og Ber­gen re­du­sert med om lag 40 mi­nut­ter, iføl­ge Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet.

En rek­ke av Sta­tens veg­ve­sens pro­sjek­ter de na­er­mes­te åre­ne hand­ler om å opp­fyl­le am­bi­sjo­nen om en ferje­fri E39 mel­lom Kris­tian­sand og Trond­heim.

Det kom­mer fram i Sta­tens veg­ve­sens hand­lings­pro­gram for åre­ne 2018 til 2023 og fram­over. Pla­nen ble lagt fram i går.

I lø­pet av fem år vil fem E39­pro­sjek­ter etter pla­nen bli åp­net. Det drei­er seg om Ei­ganes­tun­ne­len i Ro­ga­land og strek­nin­ge­ne Sve­gatjørn–Rå­dal i Horda­land, Bjør­set–Skei i Sogn og Fjor­da­ne og Bet­na–Vinje­øra–Stor­myra og Løn­set–Hjel­set i Mø­re og Roms­dal.

Sam­ti­dig vil fle­re pro­sjek­ter på den mye om­tal­te E39 ta leng­re tid. Det drei­er seg om tre strek­nin­ger i Ro­ga­land, nem­lig Ål­gård–Ho­ve, Smi­e­ne–Ha­re­stad og Rog­fast, samt Gar­ner­løk­ka – Kols­da­len i Vest-Ag­der.

Stam­vei ut­bed­res

I fjor vår ble det klart at både riks­vei 52, riks­vei 7 og E16 skal dan­ne ny ho­ved­farts­åre mel­lom Øst­lan­det og Vest­lan­det, sam­men med E134 over Hau­ke­li­fjell.

I hand­lings­pro­gram­met for pe­rio­den 2018–2023 blir fle­re E16-strek­nin­ger åp­net. Det­te er Sand­vi­ka – Wøy­en i Akers­hus, Bjø­rum – Ska­ret i Akers­hus og Bus­ke­rud, Egge­moen – Jevn­aker – Olum i Bus­ke­rud og Opp­land og Bagn – Bjør­go i Opp­land.

Sam­ti­dig vil byg­gin­gen av strek­nin­gen Stang­hel­le – Ar­na i Horda­land pågå i pe­rio­den.

På den and­re stam­vei­en mel­lom øst og vest, nem­lig E134, åp­nes strek­nin­gen Da­må­sen – Sag­gren­da i Bus­ke­rud, Gvam­men – År­hus i Tele­mark in­nen 2023, mens Røl­dal – Selje­stad i Horda­land vil pågå i pe­rio­den.

E16 er vin­ter­sik­ker, men ut­gjør lengst kjøre­av­stand OsloBer­gen. Vei­en skal imid­ler­tid full­fø­res og vil va­ere en vik­tig av­last­nings­vei når and­re over­gan­ger er stengt, ble det be­slut­tet i fjor.

Man­ge E6-pro­sjek­ter

Også en rek­ke pro­sjek­ter på ho­ved­ferd­sels­åren mel­lom Nord- og Sør-Nor­ge, nem­lig E6, blir fer­dig­stilt de na­er­mes­te åre­ne.

Strek­nin­gen Sjoa – Ot­ta i Opp­land blir åp­net, og i Trøn­de­lag skal strek­nin­ge­ne Vind­å­slie­ne – Kor­po­rals­brua og Jak­tøya – Klett – Sen­ter­vei­en beg­ge åp­nes in­nen 2023.

I Nord­land blir strek­nin­ge­ne Helge­land sør in­klu­dert Kapp­s­kar­mo – Bratt­åsen – Li­en, Helge­land nord, Me­går­den – Mørs­vik­botn og Hå­lo­ga­lands­brua åp­net. Det blir også Sør­kjos­fjel­let og Kvaen­angs­fjel­let i Troms og Ta­na bru i Finn­mark.

Om Oslo­fjord­for­bin­del­sen trinn 2, som er RV23, he­ter det at pro­sjek­tet skal pågå i pe­rio­den.

(NTB)

PÅL CHRISTENSEN

MF «Stav­an­ger­fjord» i røff sjø på Bokna­fjor­den, det­te kan det bli slutt på når Rog­fast en­de­lig er på plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.