– Øst­lands-po­li­ti­ke­re aner ikke om hva som fore­går i Vats

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Tor Gun­nar Toll­ak­sen tor.gun­nar.toll­ak­sen@af­ten­bla­det.no

VATS: Enda en gang av­slø­rer Miljø­di­rek­to­ra­tet at olje­opp­hog­ger AF Off­shore De­com i Vats ikke har god nok kon­troll på ut­slipp og over­sikt over far­li­ge stof­fer som be­drif­ten be­hand­ler fra gam­le olje­in­stal­la­sjo­ner.

– Vi er kan­skje nødt til å etter­ly­se mer po­li­tisk hand­ling når det gjel­der den­ne ak­ti­vi­te­ten. Et sel­skap som AF De­com har gått litt un­der ra­da­ren. Det blir litt som opp­dretts­na­e­rin­gen, de kan job­be i det skjul­te med sitt, sier JanHugo Hol­ten, råd­gi­ver for ma­ri­ti­me og ma­ri­ne sa­ker i Nor­ges Miljø­vern­for­bund.

– Den­ne na­e­rin­gen bur­de hatt mer opp­merk­som­het. De gjør en jobb som må gjø­res, men job­ben må gjø­res på en skik­ke­lig måte, og ak­ti­vi­te­ten må føl­ges opp.

Sis­te stopp

Å de­stru­ere gam­le olje­in­stal­la­sjo­ner er en lov­på­lagt del av ar­bei­det til olje­sel­ska­pe­ne som ope­re­rer på norsk sok­kel. Gam­le olje­in­stal­la­sjo­ner inne­hol­der sto­re meng­der far­lig av­fall som kvikk­sølv, PCB, ra­dio­ak­tivt av­fall og and­re far­li­ge me­tal­ler. Hvor­dan opp­hog­gings­ak­ti­vi­te­ten hånd­te­res, er der­for av­gjø­ren­de for at far­lig av­fall ikke slip­pes ut i nors­ke fjor­der.

Hol­ten un­der­stre­ker at si­den opp­hog­gings­ste­de­ne i nors­ke fjor­der er sis­te stopp for olje­in­stal­la­sjo­ner, er det utro­lig vik­tig at ar­bei­det blir hånd­tert på en god måte. Etter at Miljø­di­rek­to­ra­tet fant av­vik i Vats hos olje­opp­hog­ger AF Off­shore De­com, me­ner Hol­ten at det vir­ker som at be­drif­ten har sto­re ut­ford­rin­ger med å hånd­te­re av­fal­let på en skik­ke­lig måte.

– En po­li­ti­ker fra Øst­lan­det har ikke pei­ling på hva som fore­går i Vats, Stord el­ler Lute­lan­det. Vi må ikke la en ute-av-syne-ute­av-sinn-hold­ning få do­mi­ne­re, sier Hol­ten til Af­ten­bla­det.

Han min­ner om at opp­hog­gings­virk­som­he­ten kom­mer til å øke kraf­tig i åre­ne som kom­mer. Vats i Ro­ga­land, Stord i Horda­land og Lute­lan­det i Sogn og Fjor­da­ne tar i dag unna for mye av skro­tin­gen fra olje­virk­som­he­ten.

Fire av­vik

Den sis­te in­spek­sjo­nen hos AF Off­shore De­com i Vats var en del av det plan­lag­te til­sy­net til Miljø­di­rek­to­ra­tet i 2017. In­spek­sjo­nen var ikke vars­let. Miljø­di­rek­to­ra­tet fant i alt fire av­vik som in­di­ke­rer at AF Off­shore De­com har fle­re mang­ler i kon­troll og over­sikt over for­uren­sen­de ut­slipp.

– Av­vi­ke­ne vi fant var knyt­tet til te­ma­ene sty­rings­sys­tem, ut­slipp til vann og av­fall. De gir ikke en full­sten­dig til­stands­vur­de­ring av virk­som­he­tens miljø­ar­beid el­ler miljø­sta­tus. Av­vi­ke­ne er mang­len­de etter­le­vel­se på krav fast­satt i el­ler i med­hold av lov, opp­ly­ser Ragn­hild Or­vik i Miljø­di­rek­to­ra­tet til Af­ten­bla­det.

AF De­com må in­nen 2. mars rede­gjø­re for hvor­dan be­drif­ten for­bed­rer dis­se punk­te­ne, før Miljø­di­rek­to­ra­tet be­stem­mer seg for hvor­dan be­drif­ten føl­ges opp.

Fle­re år med ut­slipp

I de­sem­ber skrev Af­ten­bla­det at kvikk­sølv fra gam­le olje­in­stal­la­sjo­ner i Vats ble ulov­lig eks­por­tert til Tysk­land, via SAR i Ta­nan­ger.

I fjor fikk AF Off­shore De­com en bot fra po­li­ti­et på 750 000 kro­ner etter fle­re år med ukon­trol­ler­te ut­slipp av tung­me­tal­ler i Vats­fjor­den.

For å re­du­se­re og få bed­re kon­troll med ut­slip­pe­ne til sjø og luft, har lo­ka­le kref­ter i Vats tid­li­ge­re tatt til orde for at en in­nen­dørs in­du­stri­hall kun­ne ha løst man­ge ut­ford­rin­ger. Det­te sier imid­ler­tid Odd Mag­ne Grønt­vedt, pro­sjekt­di­rek­tør i AF Off­shore De­com, at ikke er ak­tu­elt.

– For­sla­get om å leg­ge virk­som­he­ten inn i en verk­sted­hall er en løs­ning som ikke er fag­lig an­be­falt. En in­du­stri­hall vil kre­ve en hall med byg­nings­høy­de på mer enn 90 me­ter for å kun­ne hånd­te­re mot­tak av stål­un­der­stell, sva­rer han i en e-post til Af­ten­bla­det.

AF De­com sier at be­drif­ten føl­ger opp av­vi­ke­ne i til­sy­net og har en fag­lig dis­ku­sjon med Miljø­di­rek­to­ra­tet etter til­sy­net og vil gi til­bake­mel­ding på til­tak som er kom­met på plass og skal iverk­set­tes in­nen fris­ten.

JON INGEMUNDSEN

Le­ve­ran­se­ne av gam­melt olje­skrot til Vats inne­hol­der blant an­net kvikk­sølv, ra­dio­ak­tivt av­fall, PCB og and­re tungt ned­bryt­ba­re stof­fer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.