Prins Hen­riks ut­ford­ren­de liv i skyg­gen av dron­nin­gen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

KØBENHAVN: Dron­ning Mar­gret­hes ekte­mann, prins Hen­rik, strev­de med å fin­ne sin rol­le i den dans­ke konge­fa­mi­li­en. Prin­sen døde tirs­dag kveld, 83 år gam­mel.

Det skul­le ta man­ge år for den fransk­fød­te prin­sen å bli fullt ut god­tatt av sitt nye folk, ikke minst for­di han ald­ri la­er­te seg det dans­ke språ­ket skik­ke­lig. Det skyld­tes blant an­net at fa­mi­li­en snak­ket fransk og ikke dansk hjem­me. Det­te tok dron­ning Mar­grethe se­ne­re selv­kri­tikk for, og prin­sen selv ga også ut­trykk for at det­te var noe han ang­ret på.

På sine eld­re da­ger, ikke minst etter hvert som barne­bar­na kom til ver­den, ble dron­nin­gens ekte­mann mer ak­sep­tert blant dans­ker flest. Det ble imid­ler­tid fle­re kon­tro­ver­ser der prin­sen ut­tryk­te mis­nøye med po­si­sjo­nen sin i konge­fa­mi­li­en. Med sin frans­ke bak­grunn, der man­nen tra­di­sjo­nelt er fa­mi­li­ens over­hode, var det hardt å ak­sep­te­re å stå un­der kone, søn­ner og svi­ger­in­ne på rang­sti­gen.

Kon­tro­ver­si­ell

Prins Hen­riks ut­spill om like­be­hand­ling ble ikke bare møtt med kri­tikk, men også sett på som et krav om å bli like­stilt med kvin­ner som gif­ter seg kon­ge­lig og får dron­ning­tit­tel. Han var ald­ri redd for å snak­ke rett fra lev­ra og ad­var­te mot po­li­tisk kor­rekt­het. I 2001 tok han sin kone kraf­tig i for­svar da hun fikk krass kri­tikk for å røy­ke foran jour­na­lis­ter og rundt barne­bar­na.

– La folk dø av røy­king hvis de øns­ker å dø. Det er de­res egen sak. For øv­rig røyk­te dron­ning Ing­rid [dron­nin­gens mor], som døde 90 år gam­mel, mer enn sin dat­ter, sa prins Hen­rik.

Prin­sen valg­te å gå av som pen­sjo­nist i 2015, 81 år gam­mel, men fort­sat­te å mar­ke­re seg, og i sep­tem­ber 2017 kom be­skje­den om at han led av de­mens. Iføl­ge Rigs­hos­pi­ta­let var da om­fan­get av den kog­ni­ti­ve svik­ten al­le­re­de stør­re enn hva prin­sens al­der skul­le til­si. Syk­dom­men kun­ne, iføl­ge hoff­et, med­føre for­and­rin­ger i va­ere­måte, re­ak­sjons­mønst­re, dømme­kraft og fø­lel­ses­liv, og sam­spil­let med om­ver­de­nen. Prins Hen­rik trakk seg til­ba­ke fra of­fent­lig­he­tens lys.

Ster­ke fø­lel­ser

Før syk­dom­men var det li­ke­vel ty­de­lig at prins Hen­rik var sva­ert util­pass med rol­len sin. Da dron­nin­gen var syk i 2002 var det kron­prins Fre­de­rik som tok over, blant an­net da han sto først og tok imot gjes­te­ne ved den år­li­ge nytt­års­mot­ta­kel­sen på Chris­ti­ans­borg Slott.

Etter den­ne hen­del­sen dro prins Hen­rik til sitt frans­ke vin­slott Cayx, der han i et fle­re si­ders in­ter­vju med avi­sen B.T. ga ut­trykk for hvor yd­my­ket han føl­te seg. Dron­ning Mar­grethe og de­res to søn­ner reis­te rett til Frank­ri­ke, der de inn­kal­te pres­sen til en foto­se­sjon for å «sluk­ke il­den» og vise fram «den lyk­ke­li­ge fa­mi­lie». Etter den­ne epi­so­den fikk prins Hen­rik tit­te­len Hans Kon­ge­li­ge Høy­het Prins­ge­ma­len og ble ikke len­ger ti­tu­lert bare prins, men i 2016 gikk han til­ba­ke til prin­se­tit­te­len da han pen­sjo­ner­te seg.

Li­ke­vel fort­sat­te prins Hen­rik å hav­ne i medie­ne, etter fle­re ut­ta­lel­ser og hen­del­ser. Mye av det­te kan ha hatt med den ul­men­de syk­dom­men å gjø­re. Opp­vekst

Dron­ning Mar­gret­hes ekte­mann ble født i Frank­ri­ke 11. juni 1934. Hans døpe­navn var Henri Ma­rie Jean André og han fikk se­ne­re tit­te­len gre­ve av La­bor­de de Mon­pezat.

Sine fem førs­te leve­år til­brak­te han i Viet­nam, det da­va­eren­de Fransk In­do­ki­na, der fa­ren drev for­ret­nin­ger. Som ung vok­sen stu­der­te han både i Viet­nam og i Frank­ri­ke. Han ble se­ne­re di­plo­mat og traff sin frem­ti­di­ge dron­ning i Eng­land, der han var am­bas­sade­sek­reta­er ved Frank­ri­kes am­bas­sa­de i Lon­don.

De to gif­tet seg i Hol­men kir­ke i København 10. juni 1967, og frans­ke Henri ble prins Hen­rik av Dan­mark. Året etter ble søn­nen Fre­de­rik født, og ett år etter det kom sønn num­mer to, Joa­chim, til ver­den.

Fransk vin­slott

Fram til 2015 drev Dan­marks prins sitt vin­slott i Ca­hors i Frank­ri­ke. Vi­ne­ne her­fra er etter eks­per­te­nes ut­sagn blitt bed­re og bed­re med åre­ne. Ved kon­ge­li­ge taf­ler i Dan­mark er prin­sens vi­ner en selv­sagt del av mål­ti­det, og vi­ne­ne dis­tri­bu­eres el­lers over hele ver­den.

Drif­ten er for­pak­tet bort, men konge­fa­mi­li­en ei­er fort­satt vin­slot­tet, som også er de­res fe­rie­sted. Her til­brin­ger de gjer­ne noen uker om som­mer­en og høs­ten, både sam­men og hver for seg. Nå blir det tro­lig prin­sens to søn­ner som over­tar slot­tet.

(NTB)

KNUT S. VINDFALLET

Dron­ning Mar­grethe ge­mal prins Hen­rik døde tirs­dag kveld 83 år gam­mel. Her er Hen­rik og kron­prins Fredrik på Ska­gen­kai­en i Stav­an­ger i an­led­ning fei­rin­gen av dron­ning Son­jas 70-års­dag i 2007.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.