Mye bil­li­ge­re å pro­du­se­re på norsk sok­kel enn bri­tisk

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ola Myr­set ola@sys­la.no

OLJE OG GASS: Nor­ge lig­ger opp­sikts­vek­ken­de lavt på lis­ten over olje­pro­du­se­ren­de land, me­ner ana­ly­ti­ke­re.

Kost­na­de­ne ved å pro­du­se­re olje og gass va­rie­rer be­ty­de­lig mel­lom uli­ke land. Tall Sys­la har fått fra ana­lyse­by­rå­et Ry­stad Energy vi­ser den gjen­nom­snitt­li­ge drifts­kost­na­den (opex) ved å pro­du­se­re et fat olje­ekvi­va­len­ter i ver­dens 25 størs­te olje- og gass­pro­du­sen­ter:

– Det­te er drifts­kost­na­de­ne på felt som er i pro­duk­sjon i dag. Tal­le­ne om­fat­ter alt­så ikke kost­na­der re­la­tert til ved­li­ke­hold, bo­ring av nye brøn­ner og felt­ut­byg­gin­ger, for­kla­rer ana­ly­ti­ker To­re Guld­brands­øy i Ry­stad Energy.

– Im­po­ne­ren­de

Han sy­nes det er in­ter­es­sant at norsk sok­kel lig­ger så lavt på lis­ten.

– Det er im­po­ne­ren­de at vi sco­rer så bra i glo­bal sam­men­heng og er num­mer to etter Al­ge­rie hvis vi ser bort fra pro­du­sen­te­ne i Midt­østen, me­ner Gul­brands­øy.

Sto­re felt = bil­lig pro­duk­sjon Norsk sok­kels plas­se­ring er også det førs­te sjef­øko­nom Kyr­re Knud­sen i SR-Bank be­mer­ker.

– Nor­ge lig­ger opp­sikts­vek­ken­de lavt, me­ner Knud­sen.

– Det er vel­dig po­si­tivt på lang sikt og re­du­se­rer av­hen­gig­he­ten av høy olje­pris. Det­te be­tyr at norsk sok­kel er sva­ert ro­bust, leg­ger han til.

Knud­sen pe­ker imid­ler­tid på at Nor­ge har noen sva­ert sto­re felt som er med på å trek­ke ned. Sto­re felt gir la­ve­re en­hets­kost­na­der.

– Uten de fire størs­te fel­te­ne vil­le bil­det sett an­ner­le­des ut, sier sjef­øko­no­men.

På den and­re si­den av Nord­sjø­en er kost­na­de­ne langt høy­ere. Snitt­kost­na­den for et pro­du­sert fat på bri­tisk sok­kel var i 2017 16 dol­lar, mot 6 dol­lar på norsk sok­kel.

– Bri­te­ne har mind­re og eld­re felt, og ikke så god in­fra­struk­tur. Men de har hatt be­ty­de­li­ge kost­nads­re­duk­sjo­ner de sis­te åre­ne, sier To­re Gul­brands­øy.

I 2015 var snitt­kost­na­den per fat 24 dol­lar på bri­tisk sok­kel. Der­med har den falt 33 pro­sent på to år.

Også de fles­te and­re lan­de­ne på lis­ten har re­du­sert kost­na­de­ne de sis­te åre­ne.

Det er im­po­ne­ren­de at vi sco­rer så bra i glo­bal sam­men­heng og er num­mer to etter Al­ge­rie hvis vi ser bort fra pro­du­sen­te­ne i Midt­østen.

– Bare å stik­ke spy­det i jor­den Det er fle­re år­sa­ker til de sto­re for­skjel­le­ne mel­lom uli­ke land. Blant an­net er res­surs­type og pro­duk­sjons­me­to­de sen­tralt. Det er dyrt å ut­vin­ne olje­sand og å pro­du­se­re langt til havs og på sto­re hav­dyp. Der­for lig­ger land som Bra­sil, Ca­na­da og An­go­la høyt på lis­ten.

I den and­re en­den av ska­la­en lig­ger lan­de­ne i Midt­østen. Der fin­nes sto­re de­ler av pe­tro­le­ums­fore­koms­te­ne i enor­me felt på land.

– Det er vel­dig en­kelt å hen­te opp dis­se res­sur­se­ne. Det er na­er­mest bare å stik­ke spy­det i jor­den, så flom­mer ol­jen opp, sier Kyr­re Knud­sen.

To­re Guld­brands­øy, ana­ly­ti­ker i Ry­stad Energy

Laves­te på ti år

Også for Nor­ges olje­gi­gant Stat­oil har drifts­kost­na­de­ne gått be­ty­de­li­ge ned de sis­te åre­ne.

– På norsk sok­kel le­ver­te vi i fjor de laves­te drifts­kost­na­de­ne på ti år. Sam­let sett har sel­ska­pet re­du­sert drifts­kost­na­de­ne med 30 pro­sent si­den 2014, for­kla­rer presse­kon­takt Mor­ten Eek.

På Stat­oils ka­pi­tal­mar­keds­dag i Lon­don i for­ri­ge uke sa fi­nans­di­rek­tør Hans Ja­kob Heg­ge at drifts­kost­na­de­ne ble re­du­sert med 6 pro­sent fra 2016 til 2017 og nå lig­ger på om lag 5 dol­lar per fat for sel­ska­pets glo­ba­le virk­som­het.

– Må­let er å opp­rett­hol­de det­te ni­vå­et fram mot 2020, sa Heg­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.