In­ves­te­rer mind­re enn 5 pro­sent i grønn ener­gi

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Alf Ole Ask

FORNYBAR ENER­GI: Stat­oil frem­stil­ler seg som et grønt sel­skap, men mer enn 95 pro­sent av in­ves­te­rin­ge­ne går til olje og gass.

Stat­oils kon­sern­di­rek­tør Ire­ne Rum­mel­hoff ute­luk­ker ikke at Stat­oil må kjø­pe for­ny­ba­re sel­ska­per for å nå sine mål om å bli et grøn­ne­re sel­skap.

– Frem mot 2030 skal vi bru­ke opp mot 100 mil­li­ar­der kro­ner på fornybar ener­gi. Det er mye pen­ger det. Det på­hvi­ler meg et stort an­svar for å kom­me opp med nok gode verdi­ska­pen­de mu­lig­he­ter, sier Stat­oils kon­sern­di­rek­tør for nye energi­løs­nin­ger, Ire­ne Rum­mel­hoff til Af­ten­pos­ten.

– Kan dere kla­re den­ne om­stil­lin­gen bare ved or­ga­nisk vekst, el­ler må de­res kjø­pe for­ny­bar­sel­ska­per?

– Det er stor kon­kur­ran­se, og det er mye pen­ger som vil inn i den­ne sek­to­ren og va­ere med på den­ne veks­ten. Jeg vil ikke ute­luk­ke at vi vil se på ikke-or­ga­nis­ke mu­lig­he­ter. Men det er ikke noe vi umid­del­bart ser på, sier hun.

På Stat­oils ka­pi­tal­mar­keds­dag i Lon­don var det bare ett spørs­mål til kon­sern­di­rek­tør Rum­mel­hoff. Me­die­fol­ke­ne og ana­ly­ti­ker­ne bruk­te tid på sel­ska­pets in­ves­te­rin­ger i olje og gass. Det til tross for at Stat­oil selv bru­ker

Langt igjen

Li­ke­vel er tal­le­nes tale så langt ty­de­lig:

«To­talt var Stat­oils in­ves­te­rin­ger i pe­rio­den 2012 til 2016 på 549,7 mil­li­ar­der kro­ner. I sam­me pe­rio­de er sum­men for fornybar ener­gi om­trent 20 mil­li­ar­der kro­ner,» skri­ver Stat­oils in­for­ma­sjons­av­de­ling i en e-post til Af­ten­pos­ten.

Det be­tyr at Stat­oil har et styk­ke å gå for å nå sine mål om å bli en be­ty­de­lig ak­tør i for­ny­bar­mar­ke­det. På ka­pi­tal­mar­keds­da­gen i Lon­don var bud­ska­pet at Stat­oil for­ven­ter at 15–20 pro­sent av de sam­le­de in­ves­te­rin­ge­ne in­nen 2030 vil gå til nye energi­løs­nin­ger. Nå lig­ger an­de­len fornybar på 3,5 til 4 pro­sent. I 2017 var den litt høy­ere for­di Stat­oils kost­nads­kutt på sok­ke­len re­du­ser­te in­ves­te­rin­ge­ne fra 11 til vel 9 mil­li­ar­der dol­lar.

Kon­sern­di­rek­tør Rum­mel­hoff sier at Stat­oil in­ves­ter­te om­kring 500 mil­lio­ner dol­lar i fornybar ener­gi i 2017. Tal­let vil lig­ge på sam­me ni­vå­et i 2018. Med da­gens dol­lar­kurs be­tyr det om­kring fire mil­li­ar­der kro­ner.

Sam­ti­dig skal Stat­oil etter pla­nen to­talt in­ves­te­re om­kring 11 mil­li­ar­der dol­lar, el­ler om­kring 90 mil­li­ar­der kro­ner, nes­te år. Bare førs­te fase av Jo­han Sverd­rup-fel­tet

Sol og vind

Det er vind­kraft til havs og sol­ener­gi som er de to om­rå­de­ne Stat­oil har pekt seg ut.

– In­nen­for sol­ener­gi er vi av­hen­gig av å skaf­fe oss er­far­ne part­ne­re. Det­te er et om­rå­de der vi ikke har mye er­fa­ring selv, sier Rum­mel­hoff.

Vind­kraft off­shore er der­imot mer be­slek­tet med Stat­oils kjerne­virk­som­het olje og gass til havs. Fore­lø­pig er det ikke ak­tu­elt å sat­se på vind­kraft på land.

– Lønn­somt uten sub­si­di­er

– Hittil har vind­kraft til havs va­ert kon­sen­trert om land nord­vest i Euro­pa. De har hatt gode vindres­sur­ser, gode hav­om­rå­der og va­ert vil­li­ge til å sub­si­di­ere. Kost­na­de­ne for off­shore vind­kraft har de sis­te to åre­ne falt med 50 pro­sent. Det be­tyr at den nå er kon­kur­ranse­dyk­tig med alle and­re al­ter­na­ti­ver, sier Rum­mel­hoff.

Hun for­tel­ler at Stat­oil i de­sem­ber la inn bud på den førs­te ikke-sub­si­di­er­te vind­par­ken i Euro­pa. Den skal byg­ges i Ne­der­land.

– Vi me­ner vi kan byg­ge ut par­ken og tje­ne gode pen­ger på å sel­ge kraf­ten inn i mar­ke­det uten sub­si­di­er. Det er en mile­pael som be­tyr at off­shore vind er ak­tu­elt i alle land – ikke bare land med am­bi­siø­se klima­mål og ro­bus­te støtte­ord­nin­ger, un­der­stre­ker hun.

JON INGEMUNDSEN

Stat­oils kon­sern­di­rek­tør for nye energi­løs­nin­ger, Ire­ne Rum­mel­hoff, på Stat­oils ka­pi­tal­mar­keds­dag i Lon­don.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.