Av­vi­ser an­svar for ned­leg­gel­se

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Nav Ro­ga­land av­vi­ser at eta­ten har an­svar for ned­leg­gel­sen av Smi hu­man, men er­kjen­ner feil i be­hand­lin­gen av en kla­ge fra søs­ter­sel­ska­pet Smi språk og kul­tur.

“(..) Nav er en of­fent­lig opp­drags­gi­ver som leg­ger fle­re an­skaf­fel­ser ut på an­bud, og hvor den en­kel­te til­by­der le­ve­rer til­bud på like vil­kår i hver kon­kur­ran­se. Ut­over det­te er det in­gen re­la­sjon mel­lom Nav og den en­kel­te til­by­der. Hver og en til­by­der står selv an­svar­lig for drift av eget sel­skap”, skri­ver Egil Tengs, av­de­lings­di­rek­tør i Nav Ro­ga­land og Han­ne Bu­vik, leder av Nav Til­tak Ro­ga­land, i en mail til Af­ten­bla­det.

Tar selv­kri­tikk

Bu­vik og Tengs tar imid­ler­tid selv­kri­tikk på at de ikke be­hand­let

for klage­be­hand­ling en kla­ge fra Smi språk og kul­tur i for­bin­del­se med til­de­lin­gen av kon­trak­ten for yr­kes­ret­tet norsk­kurs med prak­sis.

“Den 20. mai 2016 ble kon­kur­ran­sen og til­de­ling av kon­trakt av­lyst grun­net ut­løpt ved­stå­el­ses­frist. Kla­gen til Smi språk og kul­tur ble der­for ikke fer­dig­be­hand­let. Vi ser i etter­tid at det mest kor­rek­te vil­le va­ert å fer­dig­be­hand­le kla­gen uav­hen­gig av om vi måt­te av­ly­se kon­kur­ran­sen og ly­se den ut på ny.”

De lo­ka­le Nav-top­pe­ne vi­ser til at Kofa ikke had­de noen retts­li­ge inn­ven­din­ger mot vur­de­rin­ge­ne som før­te til at All­ser­vice til slutt ble til­delt språk­kur­set.

Bu­vik og Tengs skri­ver at klage­or­ga­net «ga med­hold til Nav Til­tak Ro­ga­land på alle punk­ter.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.