An­skaf­fel­ses­re­gel­ver­ket

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y An­skaf­fel­ses­re­gel­ver­ket be­står av lov om of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser og til­hø­ren­de for­skrif­ter. An­skaf­fel­ses­re­gel­ver­ket og alle dets en­kelt­reg­ler er bygd på seks vik­ti­ge grunn­prin­sip­per. Det­te er prin­sip­pe­ne om kon­kur­ran­se, pro­por­sjo­na­li­tet, forut­be­reg­ne­lig­het, like­be­hand­ling, gjen­nom­sik­tig­het og etter­prøv­bar­het. Det er prin­sip­pet om kon­kur­ran­se som skal sik­re at fel­les­ska­pets mid­ler be­nyt­tes mest mu­lig kost­nads­ef­fek­tivt når det of­fent­li­ge gjør sine inn­kjøp av va­rer, tje­nes­ter og byg­ge­og an­leggs­ar­beid. Ved at de le­ve­ran­dø­re­ne som er in­ter­es­sert får kjenn­skap til an­skaf­fel­sen og så­le­des kan inn­gi til­bud, skal det of­fent­li­ge sik­res la­vest mu­lig pris og best mu­lig kva­li­tet i sine inn­kjøp.

FREDRIK REFVEM

Han­ne Bu­vik, leder av Nav Til­tak Ro­ga­land og Egil Tengs, av­de­lings­di­rek­tør i Nav Ro­ga­land, av­vi­ser at de har an­svar ned­leg­gel­sen av Smi hu­man.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.