Pres­set mot Ne­tanyahu øker

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

TEL AVIV: Pres­set mot Is­ra­els kor­rup­sjons­an­kla­ge­de stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­tanyahu øker, men selv hev­der han å va­ere ut­satt for en hekse­jakt og nek­ter å trek­ke seg.

Is­ra­elsk po­li­ti har i over ett år etter­fors­ket kor­rup­sjons­an­kla­ge­ne mot Ben­ja­min Ne­tanyahu og kon­klu­der­te tirs­dag med at han bør til­ta­les for kor­rup­sjon og øko­no­misk utro­skap.

Iføl­ge po­li­ti­et har den is­ra­els­ke stats­mi­nis­te­ren og hans fa­mi­lie tatt imot be­stik­kel­ser til en ver­di av over 2,2 mil­lio­ner kro­ner fra Hol­ly­wood-pro­du­sen­ten Ar­non Mil­chan og den styrt­rike au­st­ra­lie­ren Ja­mes Pack­er.

Ne­tanyahu an­kla­ges også for i hem­me­lig­het å ha for­hand­let med en avis­ut­gi­ver i et for­søk på å kneb­le en kri­tisk avis.

Sø­ker gjen­valg

Den is­ra­els­ke stats­mi­nis­te­ren nek­ter for alt og hev­der å va­ere ut­satt for en hekse­jakt. Ons­dag gjor­de han det også klart at han vil søke gjen­valg.

– Sann­he­ten vil kom­me for en dag, det vil ikke kom­me noe ut av det­te, sa Ne­tanyahu.

Is­ra­els riks­ad­vo­kat Avi­hai Men­de­l­blit skal nå av­gjø­re om det skal tas ut til­ta­le mot Ne­tanyahu, men det­te kan ta fle­re må­ne­der.

Kri­ti­ker­ne min­ner om at Ne­tanyahu som op­po­si­sjons­le­der krev­de da­va­eren­de stats­mi­nis­ter Ehud Ol­merts av­gang da han ble etter­fors­ket for kor­rup­sjon.

– En leder som så vidt har ho­det over van­net for­di han sit­ter i av­hør, kan ikke re­gje­re på skik­ke­lig vis, hev­det Ne­tanyahu da.

Uro i re­gje­rin­gen

Jus­tis­mi­nis­ter Ay­elet Sha­ked me­ner stats­mi­nis­te­ren kan bli sit­ten­de, selv om det tas ut til­ta­le, men ut­dan­nings­mi­nis­ter Naf­ta­li Ben­nett slut­tet seg ons­dag til kri­ti­ker­ne.

– En stats­mi­nis­ter tren­ger ikke å va­ere per­fekt el­ler å leve et over­dre­vent nøy­somt liv, men må va­ere et for­bil­de. Ved å ta imot sto­re be­løp over leng­re tid le­ver man ikke opp til den­ne stan­dar­den, sier Ben­nett.

Fi­nans­mi­nis­ter Moshe Kahlon går enda len­ger og tru­er med å gå av der­som ikke Ne­tanyahu blir til­talt.

Kre­ver av­gang

Tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Ehud Ba­rak, som er en bit­ter po­li­tisk ri­val, ber Ne­tanyahu tre til­ba­ke som stats­mi­nis­ter og me­ner koa­li­sjons­re­gje­rin­gen må ut­nev­ne en ny stats­mi­nis­ter.

– Om­fan­get av kor­rup­sjo­nen er helt for­fer­de­lig. Det­te ser ut som be­stik­kel­ser, sier Ba­rak.

Yair Lap­id, som leder op­po­si­sjons­par­ti­et Yesh Atid, kre­ver også Ne­tanyahus av­gang.

– En som har så al­vor­li­ge an­kla­ger ret­tet mot seg – fle­re av dem be­nek­ter han ikke en­gang – kan ikke fort­set­te som stats­mi­nis­ter og ha an­sva­ret for sik­ker­he­ten og vel­fer­den til Is­ra­els inn­byg­ge­re, sier Lap­id.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.