Rus­sis­ke lei­e­sol­da­ter drept av USA-støt­tet mi­lits

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - An­ders Je­richow Af­ten­bla­det/Po­li­ti­ken

SYRIA: Et ukjent an­tall rus­sis­ke lei­e­sol­da­ter ble drept un­der et for­søk på å erob­re sy­risk olje­an­legg. Både Russ­land og USA for­sø­ker å dys­se ned de dra­ma­tis­ke be­gi­ven­he­te­ne.

Har ame­ri­kans­ke styr­ker dypt in­ne i Syria drept et stort an­tall rus­sis­ke sol­da­ter?

Både Mosk­va og Washing­ton for­sø­ker å dys­se det ned – og har lyk­tes med å skju­le om­fan­get av de dra­ma­tis­ke be­gi­ven­he­te­ne, som skal ha fun­net sted i for­ri­ge uke.

Over 100 – kan­skje na­er­me­re 200 – rus­sis­ke lei­e­sol­da­ter i dik­ta­tor Bashar al-As­sads tje­nes­te skal va­ere drept i et for­søk på å an­gri­pe en base og et olje­an­legg i Deir Ezzor i Øst-Syria. Det sier to rus­sis­ke kil­der til ny­hets­by­rå­et Bloom­berg. En ame­ri­kansk em­bets­mann me­ner at an­tal­let drep­te sna­re­re er 100, med 200– 300 så­re­de.

Iføl­ge det ame­ri­kans­ke medi­et «De­fen­ce Post» kan an­tal­let drep­te va­ere helt oppe på 215 rus­se­re, i et stort slag om det vik­ti­ge olje­an­leg­get som IS-be­ve­gel­sen inn­til sist som­mer bruk­te til å fi­nan­siere «kali­fa­tet» sitt.

Russ­land av­vi­ser rol­le Russ­land fra­kjen­ner seg alt an­svar for an­gre­pet på olje­an­leg­get, som lig­ger øst for Eu­frat-el­ven og kon­trol­le­res av ame­ri­kansk-be­va­ep­ne­de kur­dis­ke og ara­bis­ke kri­ge­re i mi­lit­sen SDF – De sy­ris­ke de­mo­kra­tis­ke styr­ker.

Tho­mas F. Vea­le, ame­ri­kansk oberst og tal­s­per­son for den in­ter­na­sjo­na­le koa­li­sjo­nen i kam­pen mot IS-be­ve­gel­sen, sier i en er­k­la­e­ring til Bloom­berg at koa­li­sjo­nen var i kon­takt med Russ­land før, un­der og etter det upro­vo­ser­te an­gre­pet på SDF-ba­sen 7. fe­bru­ar.

– Rus­sis­ke re­pre­sen­tan­ter for­sik­ret koa­li­sjo­nen om at de ikke vil­le in­volve­re seg mot koa­li­sjons­styr­ker i om­rå­det.

Lei­e­sol­da­ter fra «Wag­ner» Pi­len pe­ker iføl­ge Bloom­berg på et rus­sisk mot­svar til de ame­ri­kans­ke lei­e­sol­da­te­ne i fir­ma­et kjent som Black­wa­ter, som har va­ert sterkt en­ga­sjert i Irak, nem­lig PMC Wag­ner – en rus­sisk­skygge­or­ga­ni­sa­sjon, pri­vat i den grad Russ­land til­la­ter en pri­vat mi­lits å ope­re­re uten­om lan­dets­mi­li­ta­ere sik­ker­hets­tje­nes­ter.

Lei­e­sol­da­te­ne skal ha va­ert inn­leid av As­sad-dik­ta­tu­ret for å sik­re sy­ris­ke olje­an­legg i byt­te mot rus­sis­ke kon­se­sjo­ner.

Iføl­ge et rus­sisk ny­hets­me­di­um, VKon­tak­te, skal 253 rus­sis­ke sol­da­ter – de fles­te fra PMC Wag­ner, men også of­fi­si­el­le rus­sis­ke spe­sial­styr­ker – va­ere sendt i strid ved Deir Ezzor. Her skal 196 ha blitt drept un­der an­gre­pet. De ble ned­kjem­pet av SDF med støt­te fra ame­ri­kans­ke sol­da­ter og kamp­he­li­kopt­re.

De fles­te av de så­re­de er frak­tet til syke­hus i Russ­land.

Om de rus­sis­ke sol­da­te­ne var be­talt di­rek­te av Syria el­ler av Russ­land, som sam­men med Iran er As­sads spon­sor og har sik­ret As­sad-re­gi­mets mi­li­ta­ere over­le­vel­se, er ukjent.

Rus­sisk kri­tikk av USA

Det rus­sis­ke for­svars­de­par­te­men­tet har i en er­k­la­e­ring an­kla­get USA for å bru­ke sin «ulov­li­ge til­stede­va­er­el­se» i Syria til å iva­re­ta øko­no­mis­ke in­ter­es­ser i ste­det for å be­kjem­pe ter­ro­ris­ter.

Sergej Lav­rov fra det rus­sis­ke uten­riks­de­par­te­men­tet kri­ti­ser­te tirs­dag USA for å ha ame­ri­kans­ke sol­da­ter i Syria, uten at de – slik som rus­sis­ke sol­da­ter – er in­vi­tert av re­gje­rin­gen i Da­mas­kus. Det skri­ver det sy­ris­ke ny­hets­by­rå­et SANA.

Iføl­ge Lav­rov vi­ser USA etter ned­kjem­pin­gen av IS-be­ve­gel­sen at de har and­re mål el­ler mo­ti­ver med sin til­stede­va­er­el­se i Syria. Og Lav­rov kri­ti­se­rer spe­si­elt USA for å ta «en­si­di­ge skritt» øst for Eu­frat-el­ven, hvor for­ri­ge ukes hem­me­lig­hold­te slag skal ha fun­net sted.

Mark Fey­gin, en rus­sisk po­li­ti­ker som satt i Du­ma­en i 1990-åre­ne, tvit­ret lør­dag at an­tal­let drep­te ved sla­get øst for Eu­frat – iføl­ge hans kil­de i for­bin­del­se med Wag­ner – var oppe på 215 lei­e­sol­da­ter. En rus­sisk re­por­ter i Syria, Ro­man Saponkov, me­ner tal­let er sva­ert over­dre­vet. Han an­slår iføl­ge De­fen­ce Post taps­tal­let til 20–25 sol­da­ter fra Wag­ner. Ansla­ge­ne på an­tall drep­te spri­ker så­pass at de må tas med en kly­pe salt.

OMAR SANADIKI, REUTERS / NTB SCANPIX

Russ­land har bi­dratt til å sik­re As­sad-re­gi­mets mi­li­ta­ere over­le­vel­se i Syria, men fra­kjen­ner seg alt an­svar for an­gre­pet på olje­an­leg­get i Deir Ezzor i Øst-Syria.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.