Junckers drøm: Én pre­si­dent i Euro­pa

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

EU-kom­mi­sjo­nens pre­si­dent Jean-Clau­de Junck­er hå­per EU på sikt vil ut­vik­le et to­kam­mer­sys­tem der pre­si­den­ten vel­ges di­rek­te.

I dag har EU to pre­si­den­ter: Kom­mi­sjo­nens pre­si­dent Je­anClau­de Junck­er og Det euro­pe­is­ke råds pre­si­dent Do­nald Tusk.

I fram­ti­da bør dis­se slås sam­men til én, me­ner Junck­er. – Jeg tror ikke det kan skje før val­get i 2019. Det vil va­ere for mye å be av med­lems­lan­de­ne. Men det vil va­ere for­nuf­tig.

ERANGA JAYAWARDENA

Po­li­ti­et på Sri Lan­ka le­ter fort­set­ter etter om­kom­ne etter at en byg­ning kol­lap­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.