Myn­dig­he­te­nes kon­troll og over­sikt vil bli yt­ter­li­ge­re svek­ket

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

KRONIKK: Mer av ube­man­ne­de in­stal­la­sjo­ner off­shore be­tyr mer bruk av så­kal­te kon­struk­sjons- og ved­li­ke­holds­far­tøy­er. En ma­jo­ri­tet av dis­se er uten­lands­ke. Nors­ke myn­dig­he­ter har in­gen in­for­ma­sjon om bru­ken av far­tøy­ene el­ler noen sam­let over­sikt over ar­beids­vil­kår og re­gel­verk om bord.

Fle­re sel­ska­per på norsk sok­kel har kon­kre­te pla­ner for så­kal­te NUI (nor­malt ube­man­ne­de inn­ret­nin­ger), som kun be­man­nes for ved­li­ke­hold en kort pe­rio­de noen få gan­ger i året. Først ute er Stat­oil med den ube­man­ne­de brønn­hode-inn­ret­nin­gen Ose­berg H, men fle­re sel­ska­per lig­ger like bak.

Fle­re sel­ska­per har også pla­ner for ube­man­ne­de pro­duk­sjons­inn­ret­nin­ger før 2030. Stat­oil har pub­li­sert vi­sjo­ner som in­di­ke­rer bruk av pro­duk­sjons-NUI, både i Nord­sjø­en (fas­te platt­for­mer) og fly­ten­de pro­duk­sjons-NUI med un­der­vanns­brøn­ner. Det vil ut­nyt­te di­gi­ta­li­se­ring, fjern­sty­ring osv. og vil gi mu­lig­het for sva­ert kost­nads­ef­fek­tiv pro­duk­sjon. Vi har hatt ube­man­ne­de inn­ret­nin­ger på norsk sok­kel tid­li­ge­re, ek­sem­pel­vis i Eko­fisk-om­rå­det. Men det er først nå at tek­no­lo­gi­en til­la­ter at det kan gå man­ge uker mel­lom hver gang inn­ret­nin­ge­ne be­man­nes.

Ube­man­ne­de inn­ret­nin­ger vil nor­malt ikke ha he­li­kop­ter­dekk. Per­so­nell­trans­port til inn­ret­nin­ge­ne gjen­nom­fø­res der­for med far­tøy­er, som over­fø­rer per­so­nell via en gang­bro som kom­pen­se­rer for sjø­be­ve­gel­se­ne. Sli­ke W2W­far­tøy­er («Walk-to-Work») som trans­por­te­rer per­so­nell og tje­ner som bo­lig­kvar­ter mens de er på fel­tet, inn­går som en del av be­teg­nel­sen kon­struk­sjons- og ved­li­ke­holds­far­tøy­er.

Ma­jo­ri­tet av uten­lands­ke far­tøy­er

I 2016 var na­er­me­re 60 pro­sent av kon­struk­sjons- og ved­li­ke­holds­far­tøy­ene uten­landsk­re­gist­rer­te. Den­ne an­de­len har va­ert sta­bil over fle­re år, mens an­de­len drifts­ti­mer ut­ført av uten­landsk­re­gist­rer­te far­tøy er be­ty­de­lig re­du­sert, fra 64 pro­sent i 2012 til 26 pro­sent i 2016. To­talt an­tall drifts­ti­mer er fire­dob­let fra 2010 til 2016, med 2014 som topp­år. An­tall far­tøy har va­ert re­la­tivt sta­bilt i pe­rio­den, som vi­ser at far­tøy­ene i snitt nå til­brin­ger en stør­re an­del av året på norsk sok­kel.

Frag­men­tert ar­beids­gi­ver­an­svar

Våre ut­red­nin­ger in­di­ke­rer klart at bruk av kon­struk­sjons­og ved­li­ke­holds-far­tøy­er vil øke i de kom­men­de år, ved be­ty­de­lig ut­byg­ging av un­der­vanns pro­duk­sjon, bruk av W2W-far­tøy­er og for­ven­tet høy­ere nivå når det gjel­der fjer­ning av gam­le inn­ret­nin­ger. Den ma­ri­ti­me be­set­nin­gen på far­tøy­ene føl­ger ma­ri­timt re­gel­verk. De øv­ri­ge, dvs. pro­sjekt­per­so­nell og olje­ar­bei­de­re føl­ger også i ho­ved­sak ma­ri­timt re­gel­verk, unn­tatt dyk­ke­re, som føl­ger pe­tro­le­ums­re­gel­verk og ar­beids­miljø­lo­ven. Re­gu­le­rin­gen av ikke-ma­ri­timt mann­skap va­rie­rer av­hen­gig av hva som er far­tøy­ets flagg­stat.

An­de­len av be­set­nin­gen som job­ber di­rek­te opp mot pe­tro­le­ums­re­la­ter­te sys­te­mer, va­rie­rer fra 50 til 80 pro­sent, mens an­slag gitt av en­tre­pre­nør­sel­skap gir an­de­len fast an­sat­te på far­tøy­ene va­rie­ren­de mel­lom 50 og 75 pro­sent. Ar­beids­gi­ver­an­sva­ret kan va­ere re­la­tivt frag­men­tert, med man­ge or­ga­ni­sa­to­ris­ke grense­snitt og med kon­trakts­be­tin­gel­ser som va­rie­rer mel­lom an­satt­grup­per. In­gen sy­nes å ha noen over­sikt over de uli­ke or­ga­ni­sa­sjons­og re­gu­la­ti­ve for­hold, hel­ler ikke nors­ke myn­dig­he­ter.

Myn­dig­hets­kon­troll og -over­sikt

Det er uli­ke opp­fat­nin­ger blant ak­tø­rer i bran­sjen om hva Pe­tro­le­ums­til­sy­net har myn­dig­het til å re­gu­le­re og føre til­syn med knyt­tet til pe­tro­le­ums­re­la­ter­te ak­ti­vi­te­ter om bord på far­tøy­ene. Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet har med noen unn­tak kun til­syn med far­tøy­er un­der norsk flagg, samt havne­stats­kon­troll hvis et uten­landsk­re­gist­rert far­tøy leg­ger til i norsk havn. In­gen norsk myn­dig­hets­in­stans har: y in­for­ma­sjon om om­fan­get av den sam­le­de far­tøys­bru­ken på norsk sok­kel, og der­igjen­nom den to­ta­le eks­po­ne­rin­gen av fa­rer som kan knyt­tes til de ak­ti­vi­te­ter som far­tøy­ene ut­fø­rer. y to­tal over­sikt over hvor man­ge far­tøys­an­sat­te som er pro­sjekt­per­so­nell, og som job­ber opp mot pe­tro­le­ums­virk­som­he­ten. y sam­let over­sikt over hvil­ke flagg­stat-re­gel­verk som er gjel­den­de på norsk sok­kel, hva som re­gu­le­res, samt hvil­ke kon­se­kven­ser det­te har for ar­beids­prak­si­sen om bord på far­tøy­ene.

Ut­ford­rer sys­te­met

Det har ikke va­ert Sa­fe­tecs man­dat å peke på løs­nin­ger, men det er på­pekt i rap­por­ten at bruk av far­tøy­er ut­ford­rer hel­het­lig re­gu­le­ring og sty­ring av HMS-for­hold på norsk sok­kel. Uan­sett valg av po­li­tisk løs­ning for den­ne virk­som­he­ten, har vi også pekt på at det bør vur­de­res å styr­ke myn­dig­hets­opp­følg­nin­gen av ak­ti­vi­te­te­ne som kon­struk­sjons- og ved­li­ke­holds­far­tøy­ene ut­fø­rer inn mot pe­tro­le­ums­ak­ti­vi­te­te­ne, sa­er­lig med hen­syn på pro­sjekt­per­so­nel­lets og olje­ar­bei­der­nes ar­beids­miljø­mes­si­ge for­hold.

Det har ikke va­ert Sa­fe­tecs man­dat å peke på løs­nin­ger, men det er på­pekt i rap­por­ten at bruk av far­tøy­er ut­ford­rer hel­het­lig re­gu­le­ring og sty­ring av HMS-for­hold på norsk sok­kel.

TOR­STEIN LILLEVIK

Dyk­ker­ski­pet «Se­ven Fal­con», un­der bri­tisk flagg og med hjemme­havn i Ram­sey i skatte­pa­ra­di­set Is­le of Man, er ett av de man­ge ski­pe­ne som ope­re­rer i Nord­sjø­en uten sa­er­lig kon­troll av nors­ke myn­dig­he­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.