Nor­ge har en lang vei å gå

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Per A. Sva­nes Stav­an­ger

Le­de­ren i Af­ten­bla­det 5. fe­bru­ar tar for seg plas­ten i ha­vet. Det kon­klu­de­res med at alle til­tak som gjør det mu­lig å sam­le inn plas­ten på land og gjen­bru­ke den, iste­den for å bren­ne el­ler dum­pe den, er av det gode.

Jeg abon­ne­rer på må­neds­ma­ga­si­net Det Bes­te og le­ser der i fe­bruar­ut­ga­ven om tal­le­nes tale i for­bin­del­se med «En ver­den pak­ket i plast». Sta­ti­stik­ken de lis­ter opp vi­ser at et av Euro­pas fat­tigs­te land – Bul­ga­ria – pro­du­se­rer 13.900 kilo plast­av­falls­em­bal­la­sje pr. inn­byg­ger. Av det­te re­sir­ku­le­res 61 pro­sent.

Til­sva­ren­de tall for Nor­ge er 35,500 kilo pr. inn­byg­ger, og av det­te re­sir­ku­le­res 37,1 pro­sent. Vi har san­ne­lig en lang vei å gå. Ikke bare pro­du­se­rer vi nes­ten dob­belt så mye pr. inn­byg­ger som Bul­ga­ria, men vi re­sir­ku­le­rer nes­ten bare halv­par­ten så nye som dem. Her spri­ker det i beg­ge en­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.