Det­te hen­ger ikke på greip, po­li­ti­ke­re!

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Alf In­ge Ja­cob­sen På­rø­ren­de, Stav­an­ger

ELDREOMSORG: Hvor­dan kan folk med Al­z­hei­mers pas­se på ei­en­de­le­ne sine selv?

Min kone har hatt Al­z­hei­mers syk­dom i 13 år. Jeg har hatt hen­ne hjem­me i alle år, men i fjor måt­te jeg be om hjelp. Hun fikk et kort­tids­opp­hold på et av by­ens syke­hjem.

Et­ter­hvert opp­lev­de jeg at ei­en­de­ler for­svant. Kla­er ble borte, en tre­nings­jak­ke, til og med un­der­tøy. Jeg tok det­te opp på et all­møte for på­rø­ren­de, og fle­re and­re hen­der kom i va­e­ret. Fle­re enn meg had­de alt­så opp­levd det­te.

Er de selv an­svar­li­ge?

Syke­hjem­met vis­te meg etter­på et skje­ma hvor det stod at pa­si­en­te­ne selv er an­svar­li­ge for ei­en­de­le­ne sine.

Det­te var før stor­tings­val­get.

Jeg gikk til Arne­age­ren, der alle par­ti­er stod på stand, for å spør­re po­li­ti­ker­ne om de kun­ne ord­ne opp i det­te.

Høy­re-dama vil­le bare gi meg bol­ler. Jeg vil­le ikke ha bol­ler. Ar­bei­der­par­ti­ets Arnt H. Stein­bakk lov­te å se på sa­ken.

Ven­st­res Per A. Thor­bjørn­sen sa han nek­tet å tro meg, og vil­le se det skrift­lig. Jeg har hatt to mø­ter med ham etter­på, men in­gen­ting har skjedd. Han for­tal­te at det er råd­man­nen som be­stem­mer det­te.

Kan dere ord­ne opp?

Jeg for­står at po­li­ti­ker­ne gir an­svar vi­de­re, men det må jo va­ere de som be­stem­mer?

Der­for spør jeg dere po­li­ti­ke­re igjen: Hvor­dan kan kom­mu­nen kre­ve at folk med Al­z­hei­mer skal ta an­svar for ei­en­de­le­ne sine? De hus­ker jo ikke fra tolv til mid­dag, det er der­for de er på et syke­hjem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.