Re­gje­rin­gen har sva­ke am­bi­sjo­ner for grønn om­stil­ling av in­du­stri­en

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Arild Thei­mann Spe­sial­råd­gi­ver i LO, In­du­stri Ener­gi

POLITIKK: Hvile­sk­ja­e­ret i ar­bei­det med full­ska­la kar­bon­fangst må opp­hø­re, og re­gje­rin­gen må sik­re in­du­stri­en så tryg­ge ramme­vil­kår at en fer­dig in­fra­struk­tur for full­ska­la kar­bon­fangst og lag­ring blir en rea­li­tet i 2023.

Klima­ut­for­in­ge­ne ver­den står oven­for er tro­lig vår tids vik­tigs­te opp­ga­ve. Nes­ten to mil­li­ar­der men­nes­ker le­ver i dag uten til­gang på elek­tri­si­tet, sam­ti­dig ser vi stor be­folk­nings­vekst og høy­ere leve­stan­dard. Det­te til­si­er at vi i frem­ti­den kom­mer til å tren­ge mer ener­gi enn det vi gjør i dag. Hvil­ket be­tyr at det er urea­lis­tisk å tro at vi kan løs­rive oss fra de fos­si­le energi­kil­de­ne i lø­pet av de nes­te 50 åre­ne.

Gode til­tak

For å bi­dra til Pa­ris-av­ta­lens vik­ti­ge for­mål om å hol­de den glo­ba­le opp­var­min­gen godt un­der 2 gra­der og til­stre­be å be­gren­se tem­pe­ra­tur­øk­nin­gen til 1,5 gra­der har Nor­ge for­plik­tet seg til en 40 pro­sents re­duk­sjon av klima­gas­ser in­nen 2030. Norsk in­du­stri har selv i «Vei­kar­tet for pro­sess­in­du­stri­en» skis­sert gode til­tak for grønn om­stil­ling, det sam­me gjør pe­tro­le­umsna­e­rin­gen i

Skuf­fen­de

Re­gje­rin­gens klima­mel­ding, «Klima­stra­te­gi for 2030 – norsk om­stil­ling i euro­pe­isk sam­ar­beid» inne­hol­der kun to ele­men­ter for norsk in­du­stri, EUs kvote­mar­ked og fla­te CO2-av­gif­ter. Den stra­te­gis­ke og lang­sik­ti­ge in­du­stri­ut­vik­lin­gen som ble sig­na­li­sert i In­du­stri­mel­din­gen fra i fjor vår, er er­stat­tet av sva­ke am­bi­sjo­ner, na­e­rings­nøy­tra­le virke­mid­ler og fra­va­er av for­plik­ten­de til­tak. Det­te er skuf­fen­de og i stor kon­trast til in­du­stri­ens egne mål­set­nin­ger.

Iføl­ge Det in­ter­na­sjo­na­le energi­by­rå­et (IEA) sitt blå-sce­na­rio kan kar­bon­lag­ring stå for 20 pro­sent av den CO2­re­duk­sjo­nen ver­den tren­ger til 2050. Halv­par­ten fra kraft­verk og halv­par­ten fra in­du­stri.

Nor­ge har et for­trinn

På norsk sok­kel fin­nes det guns­ti­ge geo­lo­gis­ke for­ma­sjo­ner som gir Nor­ge et for­trinn og som kan gjø­re oss til en fore­gangs­na­sjon knyt­tet til lag­ring av CO2. Ved si­den av vik­tig bi­drag for re­duk­sjon av CO2 vil det­te kun­ne gi man­ge nye ar­beids­plas­ser.

Skal Nor­ge nå klima­må­le­ne vi har for­plik­tes oss til i Pa­ris­av­ta­len er vi av­hen­gig av rask ut­byg­ging av en hel­het­lig in­fra­struk­tur for kar­bon­fangst og lag­ring. Hvile­sk­ja­e­ret i ar­bei­det med full­ska­la kar­bon­fangst må opp­hø­re, og re­gje­rin­gen må sik­re in­du­stri­en så tryg­ge ramme­vil­kår at en fer­dig in­fra­struk­tur for full­ska­la kar­bon­fangst og lag­ring blir en rea­li­tet i 2023.

Re­gje­rin­gens fla­te CO2-av­gift for ikke­kvote­plik­tig in­du­stri kan i bes­te fall kal­les et feil­slått klima­po­li­tisk til­tak. Kon­kur­ranse­ut­sat­te små og mel­lom­sto­re be­drif­ter i Nor­ge ileg­ges en CO2-av­gift på over 500 kr pr. tonn CO2, som er sju gan­ger høy­ere pris en kvote­plik­ti­ge be­drif­ter be­ta­ler.

I rea­li­te­ten er det stor fare for at re­gje­rin­gens fla­te CO2-av­gift fø­rer til kar­bon­lek­ka­sje, dvs. at in­du­stri­be­drif­ter over tid av­vik­les, ned­ska­le­rer el­ler flyt­ter til land uten klima­re­gu­le­rin­ger. Hvil­ket be­tyr tap­te ar­beids­plas­ser, skatte­inn­tek­ter, kom­pe­tan­se osv. En slik politikk er in­gen tjent med, og vil bare føre til at det to­ta­le glo­ba­le ut­slip­pet av klima­gas­ser øker.

Må like­be­hand­les

Det­te kan unn­gås ved at norsk ikke­kvote­plik­tig eks­port­in­du­stri like­be­hand­les med kvote­plik­ti­ge kon­kur­ren­ter i inn- og ut­land, samt uten­lands­ke kon­kur­ren­ter som er for små til å va­ere kvote­plik­ti­ge. Re­gje­rin­gens klima­mel­ding be­hand­les i Stortinget i dis­se da­ger, vi får fes­te vår lit til at Stortinget har stør­re am­bi­sjo­ner enn re­gje­rin­gen og ber om mer kraft­ful­le til­tak for å sik­rer norsk in­du­stri god om­stil­ling til lav­ut­slipps­sam­fun­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.