– Helt greit at Utøy­a­fil­men kom­mer nå

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Per­nil­le Filip­pa Pet­ter­sen per­nil­le.fil­li­pa.pet­ter­sen@ af­ten­bla­det.no

FILM: Sju år etter ter­ror­an­gre­pet 22. juli kom­mer den førs­te spille­fil­men. Fle­re over­le­ven­de hå­per den kan bi­dra til å flyt­te fo­ku­set til­ba­ke til of­re­ne.

I 2017 ble det kjent at Erik Pop­pe skul­le lage film om ter­ror­an­gre­pet 22. juli. Han er ikke den enes­te. I lø­pet av 2018 og 2019 kom­mer det til sam­men tre fil­mer om den fa­ta­le juli­da­gen i 2011.

I Pop­pes film føl­ger vi 18 år gam­le Ka­ja (Andrea Bernt­zen), og hen­nes kamp for å over­le­ve, sam­ti­dig som hun le­ter etter lille­søs­te­ren som hun skil­les fra un­der an­gre­pet.

Fil­men er ba­sert på vitne­be­skri­vel­ser og fak­ta, men ka­rak­te­rer og en­kelt­opp­le­vel­ser er opp­dik­tet.

Ster­ke re­ak­sjo­ner

Man­ge har rea­gert på de kom­men­de fil­me­ne. Deri­blant AUF­le­der Ma­ni Hus­sai­ni som ny­lig ut­tal­te til TV2 at det for man­ge opp­le­ves som for tid­lig.

For le­de­ren i støtte­grup­pen for 22. juli i Ro­ga­land, Ei­rik Mor­ten­sen, er det greit at fil­me­ne kom­mer nå, men han po­eng­te­rer at alle rea­ge­rer for­skjel­lig.

– Noen har va­ert klar len­ge, mens and­re ikke vil va­ere det om 15 år. Per­son­lig har jeg for­stå­el­se for at det kom­mer en film, og jeg sy­nes det er helt greit at den kom­mer nå, sier Mor­ten­sen. Han tror en film­a­ti­se­ring av ter­ror­an­gre­pet vil­le kom­met før el­ler si­den.

– Jeg tror man må prø­ve å ak­sep­te­re at det er blitt en film, og gjø­re det bes­te ut av det.

– Fin tan­ke

I etter­kant av 22. juli fikk gjer­nings­man­nen, rett­sa­ken og plas­se­ring av na­sjo­na­le min­nes­mer­ker mye opp­merk­som­het. Mor­ten­sen me­ner det er bra at fil­men kan bi­dra til å flyt­te fo­ku­set til­ba­ke til of­re­ne.

– Jeg tror ikke man kom­mer uten­om gjer­nings­man­nen, for det var en mann som gjor­de noe gru­somt den da­gen. Men at fo­ku­set kan va­ere på sam­hol­det Nor­ge had­de i etter­tid og på of­re­ne og de­res på­rø­ren­de, det sy­nes jeg er en vel­dig fin tan­ke.

Egne vis­nin­ger

Den na­sjo­na­le støtte­grup­pen har i sam­ar­beid med Pop­pes pro­duk­sjons­sel­skap Pa­ra­dox, Røde Kors og Na­sjo­nalt kunn­skaps­sen­ter om vold og trau­ma­tisk stress ar­ran­gert egne vis­nin­ger for alle ofre, etter­lat­te og på­rø­ren­de.

– Det var nett­opp en film­vis­ning i Hauge­sund, og da var det 40 per­soner som kom for å se, for­tel­ler Mor­ten­sen. Selv er han usik­ker på om det er rett for ham å se fil­men.

– Akku­rat nå er jeg ikke klar for å se den. Jeg gikk man­ge run­der med meg selv i for­kant av vis­nin­gen, men be­stem­te meg for ikke å se den.

Til Ber­lin

Fil­men som har nor­ges­pre­miere 9. mars, skal først til film­fes­ti­va­len i Ber­lin 19. fe­bru­ar. Der er den tatt ut til fes­ti­va­lens ho­ved­pro­gram.

- Å del­ta i kon­kur­ranse­pro­gram­met i Ber­lin og Can­nes er blant de høy­es­te ut­mer­kel­ser noen film kan få, uan­sett hvor den kom­mer fra, sier Sti­ne Helge­land, av­de­lings­di­rek­tør ved Norsk Film­in­sti­tutt, i en presse­mel­ding om ut­ta­ket til fes­ti­va­len.

FILMWEB.NO

Andrea Bernt­zen spil­ler Ka­ja i «Utøya 22. juli». Fil­men føl­ger hen­nes kamp for å over­le­ve - mi­nutt for mi­nutt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.