– Vil for­sø­ke å vek­ke vårt kol­lek­ti­ve min­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

FILM: – Det har va­ert sta­dig nye etis­ke ut­ford­rin­ger, og vi har valgt å ha en lø­pen­de dia­log med de be­rør­te, sier re­gis­sør Erik Pop­pe

Re­gis­sør Erik Pop­pe sier han har for­søkt å flyt­te fo­kus til­ba­ke til det som skjed­de på Utøya med fil­men «Utøya 22. juli». Ar­bei­det med fil­men har va­ert kre­ven­de.

Sam­men med skue­spil­ler­ne pre­sen­ter­te han på en presse­kon­fe­ran­se ons­dag den førs­te fil­men som kom­mer ut om det bru­ta­le an­gre­pet på Utøya 22. juli 2011.

– Det har va­ert sagt mye og skre­vet mye om hva som på man­ge må­ter har va­ert ter­ro­ris­tens tan­ker. Mye fo­kus har va­ert på hans so­nings­for­hold og uli­ke på­funn. Når vi snak­ker om 22. juli nå, ten­ker vi også på dis­ku­sjon rundt min­nes­mer­ke, usik­ker­het rundt re­gje­rings­kvar­ta­let og lan­ge run­der med gransk­nin­ger om hva som ble gjort feil, sier Pop­pe.

– Jeg me­ner det er ve­sent­lig å for­sø­ke å vek­ke vårt kol­lek­ti­ve min­ne om hva som fak­tisk skjed­de 22. juli og få his­to­ri­en til­ba­ke til de som har ei­er­skap til den, sier han vi­de­re.

Fil­men er ba­sert på vitne­skild­rin­ger og fak­ta, men ka­rak­te­rer og en­kelt­opp­le­vel­ser er opp­dik­tet.

– Den for­tel­ler om en nes­ten ube­gri­pe­lig tra­ge­die, og en fik­sjo­nell his­to­rie fø­les mer etisk rik­tig enn å for­tel­le en el­ler noen få en­kelt­his­to­ri­er. Vi vil­le for­tel­le his­to­ri­en uten at en mor el­ler far le­ter etter om det er de­res sønn el­ler dat­ters his­to­rie som for­tel­les, sier re­gis­sø­ren.

Han leg­ger også til at det har va­ert en rek­ke ut­ford­rin­ger med å lage fil­men.

– Det har va­ert sta­dig nye etis­ke ut­ford­rin­ger, og vi har valgt å ha en lø­pen­de dia­log med de be­rør­te, sier Pop­pe, som leg­ger til at det også har va­ert en ut­ford­ring å fin­ne en stor nok grup­pe med ster­ke skue­spil­le­re.

– Fil­men er spilt gjen­nom i ett opp­tak, og skue­spil­ler­ne fikk be­skjed om at de skul­le gå inn i en bob­le og va­ere der i de nes­te 90 mi­nut­te­ne. Det had­de va­ert kre­ven­de for en­hver skue­spil­ler, sier han. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.