Po­lar­pri­sen til Me­tal­li­ca og af­ghansk mu­sikk­sko­le

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

STOCKHOLM: Den svens­ke Po­lar­pri­sen, ofte kalt mu­sikk­ver­de­nens no­bel­pris, går i år til ban­det Me­tal­li­ca og Af­gha­ni­stan Na­tio­nal Insti­tute of Mu­sic (ANIM).

Po­lar­pri­sen er på 1 mil­lion svens­ke kro­ner og de­les år­lig ut til to mot­ta­ke­re. Svenske­kon­gen står for over­rek­kel­sen 14. juni i Stockholm.

Jury­en sam­men­lig­ner Me­tal­li­ca med Richard Wag­ner og Pjotr Tsjaj­kovs­kij i sin be­grun­nel­se.

– Ikke si­den Wag­ners fø­lel­ses­stor­mer og Tsjaj­kovs­kijs ka­no­ner har noen skapt mu­sikk som har va­ert så fy­sisk og ra­sen­de, men sam­ti­dig til­gjen­ge­lig, skri­ver jury­en.

Hittil har over 90 pro­sent av mot­ta­ker­ne av Po­lar­pri­sen kom­met fra Euro­pa el­ler NordA­me­ri­ka. Men årets and­re po­lar­pris går til af­ghans­ke ANIM, som ble grunn­lagt av Ah­mad Sar­mast i Ka­bul i 2008. Insti­tut­tet til­byr i dag mu­sikk­ut­dan­nel­se til fle­re hund­re unge men­nes­ker.

– Vi er av den opp­fat­ning at våre to pris­mot­ta­ke­re, selv om de kom­mer fra to sva­ert kon­trast­fyl­te ver­de­ner, il­lust­re­rer Po­lar­pri­sens opp­ga­ve, som er å aere mu­si­ke­re og mu­sikk­or­ga­ni­sa­sjo­ner hvis ar­beid har bi­dratt til å end­re folks liv, sier Po­lar­pri­sens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ma­rie Le­din.

Mu­sikk var for­budt

Un­der Ta­li­ban-sty­ret fra 1996 til 2001 var mu­sikk for­budt i Af­gha­ni­stan.

– Den som spil­te mu­sikk ri­si­ker­te å få hog­get av hen­de­ne sine, men selv ikke på den­ne må­ten lyk­tes ta­li­ba­ner­ne med å hind­re af­gha­ner­ne i å spil­le, sier Sar­mast. Han sier han er «sva­ert glad, bea­e­ret og pri­vi­le­gert» over å vin­ne pri­sen.

Han var selv på flukt fra kri­gen og dro til­ba­ke til hjem­lan­det i 2008. I Ka­bul byg­get han opp insti­tut­tet. I 2014 ble for øv­rig insti­tut­tet ram­met av et ter­ror­an­grep un­der en frem­stil­ling som hand­let om nett­opp en selv­mords­bom­ber.

ANIM un­der­vi­ser både i af­ghansk og vest­lig mu­sikk og har bi­dratt til opp­ret­tel­sen av Af­gha­ni­stans førs­te kvin­ne­li­ge or­kes­ter, som i fjor sto på sce­nen un­der Ver­dens øko­no­mis­ke fo­rums møte i Da­vos i Sveits.

Ika Jo­hann­es­son, kul­tur­jour­na­list og me­ta­l­eks­pert, sier at kunn­gjø­rin­gen ons­dag var uven­tet.

– Som alle hard­rocke­re dyr­ker jeg Me­tal­li­ca, og ban­det har va­ert sva­ert vik­tig for ut­vik­lin­gen av me­tal og eks­trem me­tal. De har va­ert sva­ert flin­ke til å brin­ge en eks­trem un­der­sjan­ger, som trash me­tal var på 1980-tal­let, og gjø­re den kom­mer­si­elt frem­gangs­rik, sier hun.

I en kunn­gjø­ring på Twit­ter skri­ver Me­tal­li­ca at pris­pen­ge­ne på 1 mil­lion svens­ke kro­ner skal do­ne­res til ban­dets vel­de­di­ge or­ga­ni­sa­sjon All Wit­hin My Hands, som ble opp­ret­tet for ett år si­den.

(NTB)

FOTO: AP / NTB SCANPIX

Me­tal­li­ca av­bil­det un­der en kon­sert i new York i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.