Brenn­ak­tu­ell strid om penn og pa­pir

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Eli­sa­beth Bie eli­sa­beth.bie@af­ten­bla­det.no

Når Spiel­berg-ma­ski­ne­ri­et har noe på hjer­tet, er det bare å gle­de seg.

For «The Post» byr på in­tens og brenn­ak­tu­ell po­li­tisk skan­da­le fra 1971.

The Post

Sjan­ger: Bio­gra­fisk dra­ma. Na­sjo­na­li­tet: USA 2017. Re­gi: Ste­ven Spiel­berg. Ma­nus: Liz Hannah og Josh Sin­ger. Med: Me­ryl Stre­ep, Tom Hanks, Bob Oden­kirk, Sarah Paul­son, Jes­se Ple­mons, Matt­hew Rhys, Brad­ley Whit­ford. Leng­de: 1 time 56 min. Al­der­gren­se: 12 år.

«The Pen­ta­gon Pa­pes»-skan­da­len tru­et også presse­fri­he­ten i «the land of the free». Mer­ke­lig nok er den ikke like kjent som Wa­ter­gate-skan­da­len et par år se­ne­re, selv om kon­se­kven­se­ne var mye stør­re.

En pro­vo­sert med­ar­bei­der i Pen­ta­gon lek­ker en strengt hem­me­lig stu­die om USAs del­ak­tig­het i Viet­nam-kri­gen. Den av­slø­rer en tar­ve­lig, po­li­tisk skan­da­le som ram­mer fire pre­si­den­ter. Pre­si­dent Nixon vil bare fak­ke vars­le­ren. Og Jus­tis­de­par­te­men­tet for­byr medi­er å re­fe­re­re fra do­ku­men­te­ne med hen­vis­ning til ri­kets sik­ker­het.

Eie­ren av The Washing­ton Post, Kay Gra­ham (Stre­ep) er i ferd med å børs­no­te­re avi­sen. The Post-re­dak­tø­ren Ben Bradlee (Hanks) vil tros­se jus­tis­de­par­te­men­tet og tryk­ke lek­ka­sje­ne. Men da ri­si­ke­rer avi­sen å mis­te in­ves­to­re­ne, Bradlee og Gra­ham ri­si­ke­rer feng­sel, ar­beids­plas­ser kan gå duk­ken, og Gra­ham må svik­te man­ge mek­ti­ge, po­li­tis­ke «ven­ner».

På snaue to ti­mer grei­er Spiel­berg og hans fan­tas­tis­ke team å gi oss et lett­fat­te­lig og sit­ren­de spen­nen­de inn­blikk i skan­da­len fra start til slutt. Vi får en grun­dig lek­sjon i pres­sens rol­le i de­mo­kra­ti­et. Inn­blikk i ny­an­se­ne mel­lom vars­ler og for­ra­e­der, og i det sva­ert så tet­te bån­de­ne som kan opp­stå mel­lom presse­eli­te og ma­ke­li­te. Og med ef­fek­tiv, strøm­linje­for­met for­tel­ler­stil hol­der Spiel­berg oss yt­terst på sto­len stort sett hele fil­men.

Sam­ti­dig er «The Post» et tanke­vek­ken­de por­trett av en eks­tra­or­di­na­er og mo­dig kvin­ne, som både var et pro­dukt av sin tid, sitt kjønn og sin klas­se. Kay Gra­ham er den som har mest å tape på pub­li­se­rin­gen, og Me­ryl Stre­ep gjør en mes­ter­lig inn­sats i å få fram alle fa­set­ter av hen­nes di­lem­ma, liv og per­son­lig­het.

«The Post» oser ru­ti­ne og kva­li­tet i hvert bil­de, hver bi­rol­le og hver de­talj. Kan­skje er det der­for den fø­les ør­lite glatt også?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.