Ujevn, men tid­vis mor­som road­trip­film

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ki­ne Hult ki­ne.hult@af­ten­bla­det.no

«Los Ban­do» byr på en del lett­vin­te løs­nin­ger i ma­nu­set, men fil­men er like fullt eg­net til å lok­ke fram både smil og lat­ter.

Los Ban­do

Sjan­ger: Ko­me­die

Med: Jo­nas Hoff Ofte­bro, Ta­ge Hog­ness, Ja­kob Dy­rud, Ti­ril Ma­rie Høi­stad Ber­ger, Nils Ole Ofte­bro, Frank Kjosås, Ine Jan­sen, Stig Hen­rik Hoff, Hans-Erik Dy­vik Hus­by, Ve­ra Vi­ta­li.

Re­gi: Chris­ti­an Lo. Nor­ge, 2017

Leng­de: 1 t. 33 min.Al­ders­gren­se: Til­latt for alle

Det­te er en av de fil­me­ne hvor du gans­ke tid­lig for­står hva som kom­mer til å skje og hvor­dan det vil ende, men hvor det like fullt er gøy å føl­ge med på det som ut­spil­ler seg. I en li­ten bygd på Øst­lan­det bor Grim (Ta­ge Jo­han­sen Hug­ness) og Ak­sel (Ja­kob Dy­rud). De har øvings­lo­ka­le med ver­dens fi­nes­te ut­sikt, og drøm­mer om å vin­ne NM i rock. Det er imid­ler­tid et visst hin­der i vei­en: Ak­sel er kjempe­god til å spil­le gi­tar, men til­sva­ren­de elen­dig til å syn­ge, og er i til­legg blot­tet for selv­inn­sikt på det­te om­rå­det. Tak­ket va­ere noen tek­nis­ke løs­nin­ger slip­per ban­det li­ke­vel gjen­nom nål­øyet, al­li­e­rer seg med den vor­den­de ral­ly-sjå­fø­ren Mar­tin (Jo­nas Hoff Ofte­bro) og an­set­ter ni år gam­le Thil­da (Ti­ril Ma­rie Høi­stad Ber­ger) som cel­list (det var in­gen bas­sis­ter å opp­dri­ve i dis­trik­tet).

Så ba­erer det av går­de, men for­vik­lin­ge­ne står i kø. Det vi­ser seg nem­lig at Thil­da slett ikke har fått til­la­tel­se til å dra, og snart er hun etter­lyst over hele lan­det. Sam­ti­dig skal noen mer el­ler mind­re løse side­spor føl­ges, venn­skap skal set­tes på prø­ve og det skal op­po­ne­res mot tid­vis sva­ert dum­me for­eld­re. I til­legg ja­ges gjen­gen etter hvert av Mar­tins for­nøye­lig skrul­le­te store­bror, en used­van­lig ag­gres­siv kris­ten pre­di­kant, ny­de­lig spilt av Frank Kjosås.

Det er med and­re ord ri­ke­lig med vel­bruk­te pro­blem­stil­lin­ger som pre­sen­te­res, og kom­bi­na­sjo­nen av en noen­lun­de rea­lis­tisk set­ting og alle de el­le­vil­le ka­rak­te­re­ne og si­tua­sjo­ne­ne som duk­ker opp, er i bes­te fall ujevn.

At det li­ke­vel fun­ge­rer sånn noen­lun­de, skyl­des i stor grad alle de gode skue­spil­ler­ne som er med, og da spe­si­elt de sjar­me­ren­de, unge ho­ved­per­sone­ne. De er let­te å heie på, og de ska­per en slags ba­lan­se mel­lom alle ka­ri­ka­tu­re­ne de mø­ter på sin vei.

Gjen­gen i Los Ban­do Im­mor­ta­le stik­ker av med hal­le­lu­jamo­bi­len til en lo­kal pre­di­kant og leg­ger ut på en el­le­vill rei­se til Nord-Nor­ge og NM i rock.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.