Red­nings­sel­ska­pet sat­ser ungt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

NYTT OM NAVN: Mor­ten Landråk As­bjørn­sen er an­satt som ny råd­gi­ver for Red­nings­sel­ska­pet re­gion Vest, plas­sert i Stav­an­ger.

As­bjørn­sen kom­mer fra stil­lin­gen som fyl­kes­ak­sjons­ko­or­di­na­tor i TV-ak­sjo­nen i Ro­ga­land, og blir med sine 24 år blant de yngs­te lan­d­an­sat­te i Red­nings­sel­ska­pet.

Han skal ho­ved­sa­ke­lig job­be med an­svar for ak­ti­vi­te­ten i Ro­ga­land, men vil også ha an­svar for opp­ga­ver i hele re­gio­nen. De mest sen­tra­le opp­ga­ve­ne vil va­ere fore­byg­gen­de ak­ti­vi­te­ter for å sik­re sjø­vett som alle­manns­eie.

Red­nings­sel­ska­pet har en rek­ke fore­byg­gen­de ak­ti­vi­te­ter i re­gio­nen som som­mer­sko­ler for barn og unge, fore­byg­gen­de sei­las for sko­le­ne, og et godt fri­vil­lig mil­jø som stil­ler opp.

Opp­ga­ve­ne vil bli man­ge, og As­bjørn­sen vil va­ere Red­nings­sel­ska­pets an­sikt i Stav­an­ger og Ro­ga­land.

I Re­gion Vest gjen­nom­før­te red­nings­skøy­te­ne 914 opp­drag hvor 8 liv ble red­det og 796 far­tøy as­sis­tert. 443 av opp­dra­ge­ne ble gjen­nom­ført i Ro­ga­land hvor to­talt 4986 per­soner ble as­sis­tert av Red­nings­skøy­te­ne.

Råd­gi­ver Mor­ten Landråk As­bjørn­sen ved Red­nings­skøy­ta RS «Sjø­mann» i Stav­an­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.