Store­bror hjalp lille­bror med å ris­te av seg skuf­fel­sen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Kurt B.M. Haug­li

SKI­SKY­TING: Tar­jei Bø har trådt til etter at bror og gull­fa­vo­ritt Jo­han­n­es Thing­nes Bø har fei­let i to renn på rad.

Jo­han­n­es Thing­nes Bø an­kom­mer til ski­skyt­ter­nes medie­treff blant snø­fi­gu­rer, dan­sen­de ung­dom­mer i folke­drak­ter, lo­kal pop­mu­sikk på høyt­ta­ler­ne og sel­fiejak­ten­de ski­skyt­ter­in­ter­es­ser­te rus­se­re.

Han har et smil på lur. Hu­mø­ret er bra. Han har fått ryd­det opp i tun­ge tan­ker etter star­ten på OL.

Han kom til OL som en av de sto­re fa­vo­rit­te­ne til å ta ski­skyt­ter­gull. Bak seg had­de han åtte sei­ere i ver­dens­cu­pen den­ne se­son­gen. Da blir det stilt for­vent­nin­ger til ham. For­vent­nin­ger had­de han også til seg selv.

Vil­le ikke inn­røm­me det Der­for har de to da­ge­ne si­den jakt­star­ten sist man­dag va­ert tung.

– Det var først i går at jeg klar­te å ris­te av meg skuf­fel­sen etter de to ren­ne­ne. Det tok sin tid. Kan­skje mer tid enn jeg vil­le inn­røm­me selv. Men nå er det en­de­lig ute av krop­pen, og det er godt, sier han i for­kant av sin nes­te mu­lig­het.

Tors­dag kveld (lo­kal tid) skal nors­ke ski­skyt­te­re ut på me­dal­je­jakt igjen. På herre­si­den er to kon­kur­ran­ser gjen­nom­ført. Nor­ge har null me­dal­jer. Bes­te plas­se­ring er 4.-plas­sen til store­bror Tar­jei Bø på jakt­star­ten.

Råd fra store­bror

Og det er nett­opp store­bror Tar­jei som har va­ert støtte­spil­ler i de da­ge­ne Jo­han­n­es Thing­nes Bø har slitt med tun­ge tan­ker.

Han tok grep.

– Jeg sa til ham: «Hus­ket du hva som skjed­de VM i Oslo for to år si­den, da du fikk fjerde­plass på fjerde­plass?» Det var det sam­me ma­set da om hva han skul­le end­re på for å lyk­kes. Pl­ut­se­lig så satt gull­me­dal­jen på sis­te da­gen. Jeg min­net ham på om det­te. Jeg hus­ker hvor im­po­nert jeg var over ham hvor­dan han ble fort fer­dig med skuf­fel­se­ne over 4.-plas­se­ne og gikk på med krum nak­ke på nytt renn, for­tel­ler Tar­jei Bø.

De to Bø-brød­re­ne er hver­and­res vik­tigs­te sam­tale­part­ner.

– Det er vi som snak­ker sam­men når vi får et slag i try­net.

Kan alt om ned­tu­rer

Tar­jei Bø vet også vel­dig godt hvor­dan det er å va­ere topp­idretts­ut­øver og gå på en smell. I kar­riè­ren har han måt­te tåle man­ge skuf­fel­ser. Ikke minst når helsen har svik­tet og øde­lagt lan­ge pe­rio­der. Men han har all­tid kom­met til­ba­ke. Der­for kan han også snak­ke med en viss tyng­de.

– Du kla­rer ikke å lure deg selv. Du kan ikke bare si at du er fer­dig med det. Du må va­ere det. Det hjel­per ikke å va­ere tøff i try­net og si at du er fer­dig med det hvis det ikke er til­fel­le og du fort­satt går rundt med en klump i ma­gen. Du må va­ere aer­lig med deg selv, sier den elds­te av de to.

Nå me­ner Jo­han­n­es Thing­nes Bø va­ert aer­lig med seg selv og sine fø­lel­ser.

– Man blir litt paff etter at man har gjort det dår­lig. Jeg har job­bet hardt for å fin­ne til­ba­ke til tro­en og vet at på mitt nor­ma­le nivå så hol­der det i masse­vis.

Og mens lille­bror har opp­levd fle­re skuf­fel­ser, har store­bror Tar­jei va­ert mer for­nøyd med pre­sta­sjo­ne­ne.

– Jeg er skuf­fet over at jeg mis­bru­ker en me­dal­je­mu­lig­het. Men beg­ge lø­pe­ne var bra. Jeg er på skudd­hold, men det har ikke gitt edelt me­tall. Så da vi er like langt.

Det nors­ke la­get har den­ne vin­te­ren gjort det godt på skyte­ba­nen. Men un­der de vind­ful­le for­hol­de­ne i Py­e­ong­chang har de bom­met mye.

– Det er man­ge som min­ner oss på om at vi har skutt dår­lig, men jeg er ube­rørt av det, sier Tar­jei Bø. Han er den enes­te uten­om Mar­tin Fourca­de og Jo­han­n­es Thing­nes Bø som har vun­net et ver­dens­cup­renn den­ne se­son­gen.

Ski­sky­ting 20 km (nor­mal­dis­tan­sen) går i dag klok­ken 12.20.

CORNELIUS POP­PE, NTB SCANPIX

Jo­han­n­es Thing­nes Bø, til høy­re, har fått en tung start på OL. Da hjel­per det å snak­ke med store­bror Tar­jei.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.