Søn­der­knust Bøkko måt­te av­bry­te in­ter­vju

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

He­ge Bøkko had­de for­håp­nin­ger om me­dal­je før 1000-me­te­ren i OL ons­dag. 26-årin­gen gikk imid­ler­tid ikke sitt bes­te løp. Ti­den 1.15.98 var ikke i naer­he­ten av de bes­te.

Etter lø­pet satt Bøkko seg ned med bøyd hode – og gjem­te an­sik­tet i hen­de­ne. Hun var åpen­bart fryk­te­lig skuf­fet over eget løp, og etter hvert kom også tå­re­ne.

– Jeg har ald­ri va­ert i bed­re form noen gang. Det er vel­dig tøft å ikke få det til bed­re. Jeg plei­er å va­ere best når det gjel­der, men ikke i dag, sier Bøkko med skjel­ven­de stem­me.

– Jeg har rett og slett in­gen unn­skyld­nin­ger og in­gen for­kla­rin­ger. Jeg fø­ler jeg går et greit løp. Det enes­te er at jeg ten­ker for mye un­der lø­pet, sier Bøkko etter 14. plas­sen.

Noen mi­nut­ter tid­li­ge­re måt­te Bøkko av­bry­te TV-in­ter­vju­et med Euro­sport. Hun for­svant fra pres­se­so­nen - og fikk se­ne­re trøst av presse­kon­takt Lars Ot­to Bjørn­land.

Bøkko had­de to se­kun­der og 42 hundre­de­ler opp til vin­ne­ren Jo­ri­en ter Mors fra Ne­der­land. Ja­pa­ner­ne Nao Ko­dai­ra og Mi­ho Tak­agi tok sølv og bron­se.

Til slutt ble Ida Njå­tun - noe over­ras­ken­de - bes­te nors­ke. – Jeg er vel­dig for­nøyd med eget løp, men litt lei meg på He­ges veg­ne. Jeg skul­le øns­ke hun fikk det bed­re til, sier Njå­tun.

Lø­pet holdt til slutt til en 10. plass.

Nes­te OL-øvel­se for skøy­te­kvin­ne­ne er søn­dag. Da er det 500 me­ter, en ny mu­lig­het for He­ge Bøkko.

CORNELIUS POP­PE, NTB SCANPIX

Si­men Heg­stad Krü­ger ble olym­pisk mes­ter på 30 kilo­me­ter med ski­byt­te.

He­ge Bøkko.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.