Blir ny di­rek­tør for reise­liv

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Håkon Jo­nas­sen Nor­heim ha­kon.nor­heim@af­ten­bla­det.no

NYE SAND­NES: Råd­man­nen i For­sand, Sø­ren Jen­sen blir di­rek­tør for Kul­tur og na­e­ring når For­sand og Sand­nes slår seg sam­men i 2020. Der skal han blant an­net ha an­svar for Preike­sto­len.

Det fore­slår råd­man­nen for Nye Sand­nes, Bo­dil Si­vert­sen. Fra 1.1.2019 opp­ret­tes Kul­tur og na­e­ring som et nytt di­rek­tør­om­rå­de i Nye Sand­nes kom­mu­ne, med råd­man­nen i For­sand, Sø­ren Jen­sen som kom­mu­nal­di­rek­tør fra 1.1.2020. Det førs­te året vil det iføl­ge for­sla­get va­ere en konsti­tu­ert di­rek­tør i Kul­tur og na­e­ring. Grun­nen til at det­te di­rek­tør­om­rå­det nå opp­ret­tes, er litt sam­men­satt.

– I prin­sipp­do­ku­men­tet for den nye kom­mu­nen er en vel­dig ty­de­lig på at na­e­rings­ut­vik­ling skal vekt­leg­ges, og hav­bruk og tu­ris­me er spe­si­elt nevnt. Der­for løf­ter vi det frem på den­ne må­ten, med å opp­ret­te et eget di­rek­tør­om­rå­de, sier råd­mann i Sand­nes, Bo­dil Si­vert­sen.

– Vil da Sø­ren Jen­sen bli di­rek­tør for reise­livs­sat­sin­ger som Preike­sto­len?

– Det er kan­skje å dra det litt langt. Vi hol­der på å ut­ar­bei­de en reise­livs­stra­te­gi, som vi er fer­dig med til års­skif­tet. På grunn av det sier vi lite om ak­ku­rat det i den­ne sa­ken. Vi skal ha mas­se mø­ter og job­be hardt den nes­te må­ne­den i for­bin­del­se med reise­liv, for­kla­rer Si­vert­sen.

Sat­ser på kul­tur

Det er tid­li­ge­re ved­tatt at Jen­sen skal an­set­tes i en di­rek­tør­stil­ling i Nye Sand­nes. Di­rek­tø­ren vil også få an­svar for kul­tur­po­li­tikk, som om­fat­ter til­rette­leg­ging for kul­tur­opp­le­vel­ser og kul­tu­rell egen­ak­ti­vi­tet.

– Vi ser at kul­tur ha for­svun­net litt i det sto­re om­rå­det Kul­tur og by­ut­vik­ling blant kom­mune­plan, re­gu­le­rings­plan og bygge­sa­ker. I Nye Sand­nes øns­ker vi å vie stør­re opp­merk­som­het på kul­tur, som jeg ser på som vel­dig vik­tig, sier Si­vert­sen.

– Om ikke ved­ta­ket med å opp­ret­te en di­rek­tør­stil­ling til Jen­sen lå der, vil­le det ikke blitt opp­ret­tet en egen av­de­ling for kul­tur og na­e­ring?

– Vi had­de i al­le fall va­ert nødt til å styr­ke na­e­rings­de­len og den opp­merk­som­he­ten vi har rundt det­te, sier Si­vert­sen.

Før Jen­sen ble råd­mann i For­sand, har han blant an­net job­bet som ad­mi­ni­stra­sjons­sjef på Sølv­ber­get og har mye er­fa­ring fra reise­liv og land­bruk som råd­mann i For­sand. Han sy­nes stil­lin­gen vir­ker vel­dig spen­nen­de.

– Jeg gle­der meg vir­ke­lig til å ta fatt på job­ben, og det blir spen­nen­de å va­ere med på reise­livs­sat­sin­gen til den nye kom­mu­nen. Vi har sto­re se­ver­dig­he­ter som Preike­sto­len, Kjerag og sel­ve Lyse­fjor­den, og i til­legg er det sto­re pla­ner for blant an­net Lauv­vik som kan va­ere en port­åp­ner til hele Lyse­fjor­den, sier han.

– Det er mye som lig­ger inn un­der di­rek­tør­stil­lin­gen. Det blir ikke for mye?

– Nei, det syns jeg ikke. Som råd­mann i For­sand har jeg holdt på med alt fra barne­hage og hel­se til reise­liv og land­bruk. Det blir en spen­nen­de ut­ford­ring, sier han.

End­rin­ger for land­bru­ket Råd­mann Bo­dil Si­vert­sen er klar på at det er et stort om­rå­de for di­rek­tø­ren.

– Men med få folk. Desto vik­ti­ge­re er det å ha en stra­te­gi og kla­re prio­ri­te­rin­ger, me­ner Si­vert­sen.

Råd­man­nen har også valgt å or­ga­ni­se­re Land­bruks­kon­to­ret som en del av det nye tje­neste­om­rå­det for kul­tur og na­e­ring. Tid­li­ge­re har det­te kon­to­ret va­ert or­ga­ni­sert sam­men med for­valt­nin­gen i Kul­tur og by­ut­vik­ling.

I pro­ses­sen har det kom­met fle­re inn­spill på at land­bruk bør fort­set­te å va­ere or­ga­ni­sert sam­men med for­valt­nings­av­de­lin­ge­ne i nye by­ut­vik­ling og tek­nisk.

Råd­man­nen skri­ver at hun ser ut­ford­rin­ge­ne ved å skil­le land­bruks­kon­to­ret fra de øv­ri­ge for­valt­nings­av­de­lin­ge­ne, men me­ner at øns­ket om å styr­ke land­bruks­kon­to­rets rol­le som na­e­rings­ut­vik­lings­ak­tør i den nye or­ga­ni­sa­sjo­nen bør veie tyng­re.

Job­bing fra Sand­nes Land­bruks­kon­to­ret skal fort­satt va­ere i For­sand, men råd­man­nen er klar på at noe av ar­bei­det rundt land­bruk må fore­gå fra Sand­nes.

– Man­ge av de ut­ford­rin­ge­ne vi står over­for hand­ler om land­bruk i ur­ba­ne strøk. Det er der det blir mye job­bing, også inn mot and­re in­stan­ser. Sand­nes har fem gan­ger stør­re land­bruks­om­rå­der enn i For­sand, der­for må vi ha også ha kon­tor­ar­beids­plas­ser i Sand­nes, me­ner Si­vert­sen.

Råd­man­nen i Sand­nes fore­slår også å or­ga­ni­se­re virk­som­he­te­ne in­nen­for tek­nisk og by­ut­vik­ling i ett fel­les tje­neste­om­rå­de. Det vil i til­legg bli opp­ret­tet et eget di­rek­tør­om­rå­de for di­gi­ta­li­se­ring og in­no­va­sjon.

PÅL CHRIS­TEN­SEN PÅL CHRIS­TEN­SEN

For­sand-råd­mann Sø­ren Jen­sen blir di­rek­tør for om­rå­det Kul­tur og na­e­ring når For­sand og Sand­nes slår seg sam­men i 2020. Reise­liv blir et av om­rå­de­ne den nye di­rek­tø­ren skal ha an­svar for, og da blir na­tur­lig nok Preike­sto­len et av ho­ved­om­rå­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.