Voks­ne skal få til­bud om barne­vak­si­ner

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Voks­ne nord­menn skal få til­bud om å bli re­gel­mes­sig vak­si­nert mot blant an­net kik­hos­te og stiv­kram­pe.

På sikt kan fle­re nye vak­si­ner kom­me på plass, blant an­net mot vann­kop­per, skri­ver fag­bla­det Jour­na­len.

For­sla­get kom­mer i en rap­port som Folke­helse­in­sti­tut­tet (FHI) har over­rakt til Hel­se- og om­sorgs­de­par­te­men­tet. FHI an­be­fa­ler et helt nytt na­sjo­nalt vak­si­na­sjons­pro­gram for voks­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.