Dømt for spe­si­elt ran

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Cornelius Mun­kvik cornelius.mun­kvik@af­ten­bla­det.no

Mens den ene ra­ne­ren slo, sto den and­re i bak­grun­nen med en pis­tol i den ene hån­den og en slåss­hans­ke i den and­re. Både ra­ner­ne og for­na­er­me­de har for­klart seg usant om det som skjed­de i et bo­lig­hus i Hå kom­mu­ne i no­vem­ber i fjor.

To menn, en 33-åring og en 47-åring, er i Ja­eren ting­rett dømt til ti må­ne­ders feng­sel for ran. For­an­led­nin­gen til den me­get spe­si­el­le hen­del­sen var en han­del mel­lom to sam­le­re av krigs­ef­fek­ter fra 2. ver­dens­krig som gikk dår­lig.

En sam­ler solg­te en mi­li­taer­hjelm til en an­nen sam­ler – en ten­åring bo­satt i Hå kom­mu­ne. Ten­årin­gen, som er for­na­er­met i den­ne sa­ken, be­tal­te ald­ri for hjel­men. Den mang­len­de be­ta­lin­gen skal ha va­ert grun­nen til at han en dag i no­vem­ber i fjor fikk de to til­tal­te på dø­ren.

I skjer­pen­de ret­ning trek­ker det at ra­net ble be­gått av to voks­ne, be­va­ep­ne­de menn. Ra­net ble be­gått i for­na­er­me­de, en ung gutt, sitt hjem.

I til­legg til feng­sels­straf­fen døm­mes de to til å be­ta­le 5000 kro­ner hver i saks­om­kost­nin­ger. 33-årin­gen døm­mes i til­legg til å tåle inn­drag­ning av pis­to­len ret­ten fin­ner det be­vist at ble brukt un­der ra­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.