Al­vor­lig syke for­tje­ner fle­re mu­lig­he­ter

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Svein­ung Stens­land Helse­po­li­tisk tal­s­per­son for Høy­re

PO­LI­TIKK: Nå etab­le­res et nytt eks­pert­pa­nel i spe­sia­list­helse­tje­nes­ten. Pa­ne­let skal hjel­pe pa­si­en­ter som har un­der ett år igjen å leve.

Al­vor­lig syke men­nes­ker med dår­li­ge pro­gno­ser, for­tje­ner fle­re mu­lig­he­ter. Det er nes­ten ube­gri­pe­lig vondt å ten­ke seg si­tua­sjo­nen. Man er al­vor­lig syk, og har fått be­skjed om at in­gen be­hand­lin­ger vil fun­ge­re. Det som be­gyn­te som en li­ten klump og dår­lig form, er blitt til syk­dom­men som vin­ner kam­pen over li­vet.

Når man har kort tid igjen, hjel­per det lite at det sta­dig skjer ny­vin­nin­ger i me­di­sinsk forsk­ning. Fra de førs­te po­si­ti­ve teg­ne­ne er kom­met tar det man­ge år før ku­ren blir en del av det or­di­na­ere be­hand­lings­for­lø­pet. Det­te er tid man ikke har.

Av og til hø­rer vi om pa­si­en­ter som får del­ta i medi­sins­ke for­søk. Av og til med hell. De uhel­bre­de­li­ge blir hel­bre­det, el­ler ut­gan­gen blir ut­satt på ube­stemt tid. Må­ten det­te har va­ert prak­ti­sert på kan ha blitt opp­fat­tet som til­fel­dig. Det har gitt uro for fa­mi­li­er i sva­ert tøf­fe si­tua­sjo­ner.

Jeg me­ner at vi med re­spekt for men­nes­ke­ne som er ram­met og de­res på­rø­ren­de, kan bed­re. Der­for er jeg glad for at helse­mi­nis­ter Bent Høie rydder opp.

Nå etab­le­res et nytt eks­pert­pa­nel i spe­sia­list­helse­tje­nes­ten. Eks­pert­pa­ne­let skal hjel­pe pa­si­en­ter som har un­der ett år igjen å leve. Al­le be­hand­lings­mu­lig­he­ter skal vur­de­res, etter an­mod­ning fra lege og pa­si­ent. Der­som en pa­si­ent kan ha ef­fekt av ut­prø­ven­de be­hand­ling, en­ten i Nor­ge el­ler ut­lan­det, skal det til­bys. Med eks­pert­pa­ne­let skal dis­se men­nes­ke­ne få viss­het og trygg­het om at al­le mu­lig­he­ter er prøvd ut og vur­dert.

Jeg hå­per den­ne ord­nin­gen kan gi håp. For de som in­gen lege kan red­de, hå­per jeg det vil gi hjelp til å for­so­ne seg med det uunn­gåe­li­ge.

ILLUSTRASJONSBILDE, SCANPIX

«I det kom­mer­si­el­le barne­verns­mar­ke­det blir de sto­re sta­dig stør­re», skri­ver Ca­thri­ne Strin­din Amund­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.