Er Preike­sto­len Euro­pas vak­res­te film­lo­ka­sjon?

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Elisabeth Bie elisabeth.bie@af­ten­bla­det.no

FILM: Preike­sto­len er ett av 12 ste­der i Euro­pa som er kort­lis­tet til EUFCN Lo­ca­tion Award, som år­lig kå­rer Euro­pas vak­res­te film­lo­ka­sjon. Du kan va­ere med å be­stem­me vin­ne­ren.

I fjor ble den tys­ke fil­men Gör­litz kå­ret til Euro­pas vak­res­te inn­spil­lings­sted for spille­film, tv-se­rie el­ler do­ku­men­tar­film. Sei­e­ren kom på grunn av sce­ne­ne i Wes An­der­son-fil­men «Grand Buda­pest ho­tel».

I år skal EUFCN Lo­ca­tion Award de­les ut for and­re gang, og en av de 12 no­mi­ner­te er alt­så Preike­sto­len.

Opp­tak fra 2017

EUFCN står for The as­socia­tion of Euro­pean Film Com­mis­sions, og pri­sen de­les ut sam­ar­beid med Cin­euro­pa.

Årets kri­te­ri­er er som føl­ger: Ste­det må ha va­ert brukt i et opp­tak gjort i 2017. Fil­men, tv-se­ri­en el­ler do­ku­men­ta­ren må ha hatt in­ter­na­sjo­nal dis­tri­bu­sjon.

Al­le med­lem­me­ne i EUFCN har hatt ad­gang til å fore­slå ste­der til pri­sen. En ko­mi­té har de­ret­ter valgt ut de 12 fi­na­lis­te­ne.

Fra nå er det opp til pub­li­kum å av­gjø­re. Fram til 30. no­vem­ber kan man stem­me på sitt fa­vo­ritts­ted (se len­ken neden­for). En av dem som stem­mer vin­ner en tur til vin­ner­lo­ka­sjo­nen.

Dis­se 12 er no­mi­nert: Spa­nia: Ta­ber­na­sør­ke­nen i i Al­mería for fil­men «The Sis­ters Brot­hers»

Øs­ter­rike: Gam­le­byen i Inns­bruck for fil­men «Ti­ger Zin­da Hai»

Kroa­tia: Øya Vis for fil­men «Mam­ma Mia! He­re we go again»

Tysk­land: Fi­nans­dis­trik­tet i Frank­furt i tv-se­ri­en «Bad Banks»

Hel­las: Øya Kor­fu for tv-se­ri­en «The Dur­rel­les»

Ita­lia: Lake Ca­rez­za for fil­men «The girl in the fog» Mal­ta: Det na­sjo­na­le krigs­mu­se­et i Fort St. El­mo for «Mord på Ori­ent­eks­pres­sen» Ita­lia: Val­le dei Calanchi i Vi­ter­bo for fil­men «Happy as Lazar­ro»

Bel­gia: Ho­tel Me­tro­po­le i Brus­sel for fil­men «The happy pr­in­ce».

Spa­nia: Tei­de na­sjo­nal­park på Te­ne­ri­fe for fil­men «Yu­ca­tan»

Øs­ter­rike: Michae­ler­platz i Wi­en for fil­men «Red spar­row».

Nor­ge: Preike­sto­len for fil­men «Mis­sion: Im­pos­sib­le 6 - Fal­lout»

PARAMOUNT PICTURES

Tom Crui­se og Preike­sto­len i «Mis­sion: Im­pos­sib­le 6 - Fal­lout».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.