Nor­ge re­tur­ne­rer in­ka­gjen­stan­der til Peru

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

El­le­ve ulov­lig inn­før­te in­ka­gjen­stan­der som ble be­slag­lagt av Toll­ve­se­net i 2017 blir nå til­bake­ført til Peru. De er nå ut­stilt på His­to­risk mu­se­um i Oslo. Gjen­stan­de­ne ble be­slag­lagt i fjor høst i for­bin­del­se med en om­fat­ten­de in­ter­na­sjo­nal etter­forsk­ning om kul­tur­kri­mi­na­li­tet.

Kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de (V) og forsk­nings- og høy­ere ut­dan­nings­mi­nis­ter Ise­lin Ny­bø (V) var tors­dag til ste­de på en mar­ke­ring av at de ulov­lig inn­før­te skal til­bake­fø­res til Peru.

– Be­kjem­pel­se av ulov­lig han­del med kul­tur­gjen­stan­der har høy prio­ri­tet i Nor­ge. In­for­ma­sjon til pub­li­kum om reg­ler knyt­tet til han­del med kul­tur­gjen­stan­der er det vik­tigs­te fore­byg­gen­de til­tak for å hind­re kul­tur­kri­mi­na­li­tet. Der­for er det en gle­de å va­ere til ste­de for å mar­ke­re at in­ka­gjen­stan­de­ne skal ut på den lan­ge rei­sen til Peru, sier kul­tur­mi­nis­te­ren i en presse­mel­ding. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.