Hun la­er­te å tak­le lett­veg­gen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Jan­ne Hå­land jan­ne.ha­land@af­ten­bla­det.no

IN­TER­VJU­ET: Hun un­der­vis­te i stress­mest­ring og mind­ful­ness. Så ble Unn The­re­se Om­dal selv syk­meldt på grunn av stress.

– Det føl­tes som et ne­der­lag og en opp­vek­ker på sam­me tid, sier Om­dal.

I sin nye bok «Dia­gno­se: flink pike» skri­ver hun om juni­kvel­den i kom­mune­styre­sa­len i Eger­sund for tre år si­den. Tid­li­ge­re på da­gen had­de det va­ert hek­tisk både hjem­me og på jobb for små­barns­mo­ren, som også var ak­tiv i po­li­tik­ken. Plut­se­lig for­svant ly­de­ne og men­nes­ke­ne rundt hen­ne i en slags tåke, og hun mer­ket hvor enormt trøtt og sli­ten hun var. Hun var kvalm og had­de hjerte­bank, og fikk ikke med seg et enes­te ord som ble sagt. Så ble hun syk­meldt. I fle­re uker et­ter­på gjor­de hun om­trent ikke an­net enn å sove. Først mot slut­ten av som­mer­fe­rien kom ener­gi­en til­ba­ke.

– Jeg var hel­dig som ikke møt­te veg­gen to­talt. Jeg stop­pet i tide, og fort­sat­te ikke etter at jeg fikk stress­re­ak­sjo­ne­ne. Men jeg møt­te lett­veg­gen, sier Om­dal.

God på teori

Som jobb­kon­su­lent i AKS Eger­sund har hun i fle­re år un­der­vist i stress­mest­ring og mind­ful­ness.

– Fle­re har lurt på hvor­dan det­te kun­ne ram­me meg. Jeg har vel va­ert gans­ke god på teori, men så er det noe med å bru­ke det i hver­da­gen. Det har va­ert en la­e­re­rik pro­sess.

For man­ge i hjem­byen Eger­sund er Om­dal kjent fra po­li­tik­ken. Sist pe­rio­de var hun vara­ord­fø­rer for Ar­bei­der­par­ti­et. Boka ga hun ut med litt skrekk­blan­det fryd.

– Som po­li­ti­ker har jeg va­ert vant til media, men den­ne gan­gen had­de jeg in­gen rol­le å stå bak. Nå var jeg bare meg selv, åpen og aer­lig. Hvis jeg kan bru­ke stem­men jeg har til å snak­ke om dis­se tin­ge­ne, er det me­nings­fylt.

Skjul­te syke­mel­dings­grunn

I star­ten hem­me­lig­holdt hun grun­nen til at hun var syk­meldt, og skyld­te på at hun var gra­vid.

– Jeg sa at jeg måt­te roe ned. Energi­ni­vå­et var jo også lavt un­der gra­vi­di­te­ten. Mye av bo­ken ble skre­vet mens jeg var i for­eldre­per­mi­sjon. Jeg gikk mye tur, og fun­der­te mye på valg jeg had­de tatt tid­li­ge­re. Had­de de va­ert ba­sert på det jeg og fa­mi­li­en syn­tes var vik­tig, el­ler hva and­re for­ven­tet?

Etter at boka kom ut tid­li­ge­re i høst, har man­ge kon­tak­tet hen­ne med sine his­to­ri­er.

– Man­ge sy­nes det er godt at noen set­ter ord på li­vet sånn det er. Det slår meg at man­ge vi­ser fa­sa­der og glans­bil­der av li­vet når vi mø­ter and­re. Jeg har ab­so­lutt bi­dratt til det selv. Lyk­ke­li­ge barn på en fjell­topp med kvikk­lunsj på Insta­gram, lik­som.

Etter en stund ble hun lei av å gå rundt med flink pike-mas­ken hun had­de hatt på si­den opp­veks­ten.

– Jeg vil­le at and­re skul­le sy­nes jeg var flink og grei. Man­ge kjen­ner på et be­hov for å mest­re li­vet, og få til det mes­te. Når li­vet kjen­nes tøft og tungt, fø­ler man­ge seg ale­ne. Det lig­ger en sår­bar­het i å for­tel­le om når li­vet går litt i mot­bak­ke.

Ny hver­dag

Nå for­sø­ker Om­dal å va­ere flin­ke­re til å set­te gren­ser, eli­mi­ne­re stress­fak­to­rer og å prio­ri­te­re det vik­tigs­te i hver­da­gen. Hun prø­ver å va­ere til ste­de i det hun hol­der på med, lage uke­s­ka­len­der for fa­mi­li­en, leg­ge vekk mo­bi­len på etter­mid­da­gen, gå tur, tre­ne yoga, gå på kafé og gjø­re and­re ting hun verd­set­ter. I til­legg øver hun på å si nei. I bo­ken skri­ver hun om da hun sa ja til å bake kake for fot­balla­get, selv om hun ab­so­lutt ikke had­de tid.

– Så man­ge kjen­ner seg igjen i den his­to­ri­en. Hvor­for er det så vans­ke­lig å si nei til noe vi egent­lig ikke har tid til? Sum­men av man­ge sån­ne ting kan ska­pe stress og uro.

Bo­ken hun nå har skre­vet, er en bok hun selv har tenkt mang­let på mar­ke­det.

–Man­ge jeg har un­der­vist har spurt hvil­ken bok de kan lese om stress­mest­ring, og jeg har tenkt at den ikke har va­ert skre­vet ennå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.