Marit Chris­ten­sen 70 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

For­fat­ter og jour­na­list Marit Chris­ten­sen er 70 år 11. no­vem­ber.

Ju­bi­lan­ten er ut­dan­net cand. mag. med rus­sisk, folke­minne­vi­ten­skap og et­no­gra­fi. Hun gikk ut av Norsk jour­na­list­høg­sko­le i 1977.

Hun fikk jobb i NRK i 1977, blant an­net i ny­hets­av­de­lin­gen og po­li­tisk av­de­ling. Chris­ten­sen etter­fulg­te Hans-Wil­helm Stein­feld som uten­riks­kor­re­spon­dent i Mosk­va fra 1984 til 1988 og i Kø­ben­havn fra 1993 til 1994. Hun var også re­dak­sjons­sjef i Ma­ga­sin­re­dak­sjo­nen, fak­ta­re­dak­tør og pro­gram­le­der i NRK.

Sam­men med Per Stå­le Løn­ning le­det hun un­der­hold­nings­pro­gram­met «For gal­le­ri­et» og hun le­det også det dag­li­ge ak­tua­li­tets­pro­gram­met «Apro­pos».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.