Odd Jostein Saeter 70 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Tidl. stats­sek­reta­er Odd Jostein Saeter, Oslo, er 70 år 11. no­vem­ber.

Saeter har hatt sen­tra­le po­si­sjo­ner i Kris­te­lig Folke­par­ti si­den 1969. Han var stats­sek­reta­er i tre re­gje­rin­ger. I re­gje­rin­gen Wil­loch var han stats­sek­reta­er for ut­vik­lings­hjelp fra 1983-86, og i Bon­de­viks re­gje­rin­ger, 1997–99 og 2001-05, var han stats­sek­reta­er ved Stats­mi­nis­te­rens kon­tor, hvor han sa­er­lig ar­bei­det med uten­riks- og for­svars­po­li­tikk. Etter det var han se­nior­råd­gi­ver – og i en pe­rio­de sek­re­ta­riats­le­der – ved KrFs stor­tings­grup­pe til ok­to­ber 2017.

Saeter har bi­dratt i fle­re bø­ker, bl.a. som redaktør av «Freds­etikk i atom­al­de­ren» (1985) og «Sam­ling om ver­di­er – KrFs his­to­rie fra 1933 – 1983» (1986).

Ju­bi­lan­ten er født i Trond­heim, men voks­te opp i ski­byg­da Rin­dal. Han stu­der­te stats­vi­ten­skap ved UiO, var stu­dent­sti­pen­diat ved PRIO, og ble i 1980 an­satt i Mel­lom­kir­ke­lig råd. Han var redaktør av tids­skrif­tet Idé fra 1979 til 1989. Han er gift med Ragn­hild Lø­berg og har tre barn. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.