Truuk Doy­er 101 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Bal­lett­dan­ser Truuk Doy­er, Oslo, er 101 år 11. no­vem­ber.

Ju­bi­lan­ten er født i Ne­der­land. Hun tok klas­sisk bal­lett­ut­dan­nel­se hos Fe­odo­ro­va Je­goro­va i Pa­ris og hos Tatja­na Ta­ma­ro­va og So­nia Gas­kell i Ams­ter­dam, samt ut­dan­nel­se i mo­der­ne bal­lett hos Ru­di Me­es og se­ne­re ved Rot­ter­dam Dan­ceschool.

Hun ar­bei­det seks år ved Ams­ter­dam Stadst­hea­ter, først som Corps de bal­let-dan­ser, de sis­te tre år som an­nen­so­list-dan­ser. Etter ett års en­ga­sje­ment i Ba­se­ler Stads­tea­ter, ble hun an­satt i bal­let­ten til Gerd Kjølaas, le­der og stif­ter av bal­lett­en­sem­blet Ny Norsk Bal­lett. Etter at Ny Norsk Bal­lett gikk over til å bli en del av Opera­bal­let­ten, job­bet Truuk som fri­lans­dan­ser med mu­si­ka­ler og skue­spill ved uli­ke teat­re i Oslo. Hun og ekte­man­nen, dan­se­ren Hans Kjølaas, fikk dat­te­ren Ni­na i 1952, men ble skilt i 1955. Hun star­tet Bal­lett­stu­dio Doy­er og ar­bei­det som skue­spil­ler, med rol­ler på Na­tio­nal­thea­tret.

Truuk Doy­er har skre­vet åtte skue­spill og kom­po­nert mu­sikk. Kir­ke­spil­let «De syv skå­ler» ble opp­ført i Kam­pen kir­ke, og ute­spe­let «Belte­spen­na» ble opp­ført i Gy­land. Hun har også del­tatt ak­tivt i Det Åpne Tea­ter. Sis­te pro­sjekt er en bok sam­men med barne­bar­net Se­bas­ti­an. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.