Gab­ri­el Ha­ga er død

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Tid­li­ge­re bussjå­før Gab­ri­el Ha­ga er død, 83 år gam­mel.

Gab­ri­el var den elds­te av fire barn til gam­le Ha­ga­en, Sver­re, og kona hans Ber­gi­ne. Nes­ten fra han kun­ne klat­re opp i se­tet bak rat­tet, kjør­te han bus­ser.

Det var ikke al­le som var like be­geist­ret for det. Da en litt am­per nabo meld­te 15 år gam­le Gab­ri­el til po­li­ti­et for ulov­lig kjø­ring, ga fa­ren klar be­skjed om at søn­nen bare skul­le sva­re nei på alt po­li­ti­et spur­te om.

– Det gikk bra. Nå er det så len­ge si­den at de ikke kan ta meg, sa han i et tid­li­ge­re intervju i Af­ten­bla­det. Al­le de fire bar­na fikk ser­ti­fi­kat for buss til 21-års­da­gen.

Bare 18 må­ne­der til sjøs som ten­åring holdt ham borte fra bussjå­før­yr­ket.

Sam­men med søsk­ne­ne, Tryg­ve, Bjørg og Ernst Mag­ne drev han i man­ge år fa­mi­lie­sel­ska­pet Ha­ga Buss, en so­lid be­drift som hans far Sver­re Ha­ga star­tet med ru­ten Hom­mer­såk-Sand­nes i 1927 med en sju se­ters per­son­bil. Et­ter­hvert voks­te virk­som­he­ten til 40 bus­ser og over 100 fast og del­tids­an­sat­te.

I 1956 kjør­te han sin førs­te uten­lands­tur som i Af­ten­bla­det var an­non­sert som (Spa­nia og rundt for­bi). På den­ne ti­den bod­de de i telt, ikke ho­tell.

Si­den ble det man­ge tu­rer både i Nor­ge og Euro­pa på kryss og vers.

Gab­ri­el var en lun og po­pu­la­er sjå­før, som triv­des bed­re bak rat­tet enn på kon­to­ret. I man­ge år kjør­te han skole­barn til fjells for å gå på ski. I ste­det for å set­te seg til i sol­veg­gen, spen­te han ski­ene på bei­na og tok av­går­de. Han var også en po­pu­la­er bussjå­før for fir­ma­tur/pen­sjo­nis­tur i inn- og ut­land i al­le år.

Fir­ma­et ble solgt i 1997. Da pen­sjo­ner­te Gab­ri­el seg men, fort­sat­te som bussjå­før hos søn­nen Sver­re og der han kjør­te vi­de­re fram til han var 70 år.

I man­ge år var hytta i Sir­dal et po­pu­la­ert reise­mål, spe­si­elt om som­mer­en. Men den al­ler størs­te in­ter­es­sen var båt­li­vet og fiske. I pen­sjo­nist­til­va­er­el­sen var han ute og fisket hver dag, gjer­ne med be­søk av barne­bar­na.

I 1955 gif­tet han seg med Sis­sel Ma­bel Vøl­stad fra Ål­gård. Sam­men fikk de fire barn, Sver­re, Mag­nus, Gø­rild og Me­rete. Et­ter­hvert er det kom­met til åtte barne­barn og tre olde­barn.

Fa­mi­li­en og spe­si­elt barne­bar­na had­de en stor plass i hjer­tet til Gab­ri­el og han stor­kos­te seg sam­men med dem.

Etter at kona døde i 2010, har ikke for­men va­ert på topp. De sis­te åre­ne bod­de han på Lura bo- og ak­ti­vi­tets­sen­ter. Der triv­des han godt og fikk den bes­te pleie.

Gab­ri­el Ha­ga bi­set­tes fra Ris­ka kir­ke tirs­dag 13. no­vem­ber kl. 13.00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.